Sobre les Assignatures lliures

Què són les Assignatures lliures?

Les Assignatures lliures de la UOC obren l'accés al coneixement a tots els ciutadans i ciutadanes per la possibilitat de cursar assignatures dels estudis universitaris que la UOC ofereix sense haver-ne de complir els requisits d'accés, amb l'objectiu d'ampliar o de reforçar competències i coneixements.

Els estudiants matriculats faran el seguiment de les Assignatures lliures amb la resta dels estudiants universitaris de la UOC, a les mateixes aules, amb els mateixos materials didàctics i amb el mateix calendari, i disposaran d'una atenció docent personalitzada; i tot això, amb el rigor i la qualitat que distingeixen el model UOC.


Quan comença la docència de les assignatures?

Les assignatures es cursen majoritàriament en dos períodes a l'any: de febrer a juny i de setembre a gener. Les assignatures es poden començar en qualsevol d'aquests dos períodes. Algunes assignatures també es cursen en dos períodes, però de març a juliol i d'octubre a març. Cada fitxa d'assignatura indica la data d'inici.

Com es fa la docència?

Quan comenci la docència en la data indicada, l'estudiant tindrà accés a l'aula de l'assignatura, des de la qual tindrà tot el que és necessari per a seguir l'assignatura: el pla docent, que dóna les indicacions necessàries per a fer el seguiment de l'assignatura; l'accés als materials didàctics, que estan pensats per a facilitar al màxim l'aprenentatge; l'accés als recursos de la Biblioteca relacionats amb l'assignatura, i la possibilitat de comunicar-se amb la resta d'estudiants matriculats i el consultor.

El consultor serà la persona que avaluarà el progrés acadèmic de l'assignatura de què l'estudiant s'ha matriculat i resoldrà qualsevol dubte de contingut. En definitiva, serà la persona que estarà en contacte permanent amb l'estudiant per a ajudar-lo en el seu progrés acadèmic. Així, doncs, a la UOC no s'estudia mai sol; dins el Campus hi ha més de 40.000 persones i també fòrums, aules amb estudiants i treballs de cooperació amb altres companys.

Quant de temps cal dedicar a una assignatura?

La dedicació en hores dependrà dels coneixements previs i dels crèdits de l'assignatura. La dedicació és de 25 hores per crèdit ECTS. Tanmateix, serà l'estudiant qui en decidirà el ritme i la dedicació.

Quin preu tenen les Assignatures lliures?

Els preus de les Assignatures lliures es poden consultar a la fitxa de cada assignatura.

Algú sense cap titulació prèvia es pot matricular de les assignatures que s'ofereixen?

Sí, les Assignatures lliures permeten matricular-se d'assignatures sense tenir cap titulació acadèmica prèvia. Aconsellem que la persona interessada llegeixi amb deteniment la descripció de cada assignatura i valori si s'ajusta bé a les seves necessitats. Si té qualsevol dubte, s'ha d'adreçar a la UOC pels diferents canals d'informació.

Quin títol s'obté?

Un cop finalitzat el curs, l'estudiant obté un títol propi que acredita la superació de les assignatures que s'han cursat: el diploma d'extensió universitària de la UOC.

Un cop superades les assignatures, es poden convalidar pels estudis universitaris de la UOC?

La superació dels cursos d'extensió universitària de la UOC pot permetre als estudiants aprofitar el bagatge acadèmic assolit per a demanar convalidacions o reconeixement. Així, doncs, els estudiants que superin amb èxit qualsevol dels cursos o assignatures d'extensió universitària obtindran crèdits que, en cas de cursar qualsevol títol oficial a la UOC, o bé podran ser reconeguts com a lliure elecció universitària, o bé, quan ho permeti la normativa acadèmica de la UOC, podran ser convalidats o reconeguts per assignatures concretes del pla d'estudis.

Es recorda que per a accedir a uns estudis universitaris s'han de tenir uns requisits previs determinats.

Si no se supera l'assignatura, s'obté cap títol de la UOC?

No, només la superació de l'assignatura dóna dret a l'obtenció d'un títol propi d'extensió universitària.

Cal fer cap prova per a poder-s'hi matricular?

No, amb aquestes assignatures la UOC vol posar la formació al servei de les persones amb total igualtat d'oportunitats. No caldrà que demostrin cap titulació prèvia ni hauran de fer cap prova; sí que els caldrà la voluntat d'aprendre i la disciplina i l'esforç necessaris per a seguir una assignatura universitària. És important, però, revisar la informació de l'assignatura i veure els coneixements previs necessaris.

Jo sóc estudiant de titulacions oficials; em puc matricular d'aquestes assignatures?

No és recomanable, ja que es tracta de les mateixes assignatures que s'imparteixen en els estudis que curseu (sia al vostre pla d'estudis o com a assignatures de lliure elecció). Per tant, us hi podeu matricular amb normalitat durant qualsevol termini de matrícula virtual. A més, cal que tingueu en compte que el preu és lleugerament superior si us hi matriculeu com Assignatures lliures, ja que no estan subvencionats per la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, si ja sou estudiants d'estudis oficials, us recomanem que us matriculeu de l'assignatura directament mitjançant el vostre expedient acadèmic.

Què he de fer per matricular-me?

Les persones interessades a matricular-se ho poden fer directament en aquest web, o bé poden contactar amb els nostres centres de suport. En el moment de la matrícula, ens posarem en contacte amb aquesta persona per acompanyar-la en el procés d'incorporació a la UOC i garantir que comenci el curs amb tots els dubtes i els tràmits resolts.

En quin idioma s'imparteixen les assignatures?

El Campus Virtual, la informació docent i els materials didàctics de la UOC s'imparteixen en català; l'idioma de relació amb els professors i els companys i el dels exàmens és el que vulgueu, català o castellà.

Com són els materials de les assignatures?

Els materials didàctics són els mateixos que s'utilitzen en les assignatures dels estudis universitaris oficials de la UOC. El material consta de diferents formats: paper, web, programes informàtics, etc.

Quins requisits són necessaris?

Disposar d'un PC amb connexió a internet. També caldrà que llegiu amb deteniment la descripció de cada assignatura i valorar si s'ajusta bé a les vostres necessitats i interessos.

S'han de fer exàmens?

El seguiment de les assignatures i el sistema d'avaluació és exactament igual que el que se segueix en els estudis universitaris de la UOC.

L'estudiant té dues opcions per a fer el seguiment de l'assignatura. Pot triar entre estudiar el contingut de l'assignatura per lliure, o bé fer unes proves d'avaluació contínua. Aquestes proves consisteixen a resoldre virtualment i des de casa uns exercicis definits en el pla docent de cada assignatura, que s'han de lliurar durant el semestre. El consultor assignat a cada estudiant avalua cadascuna de les proves que es presenten. L'objectiu és avaluar d'una manera contínua els coneixements que l'estudiant va adquirint.

Per a obtenir una qualificació final de l'assignatura, l'estudiant també pot triar entre dues opcions, relacionades amb el tipus de seguiment que hagi escollit: d'una banda, pot fer una prova presencial, amb la qual es comproven els temes que s'han treballat durant el semestre; i de l'altra, pot fer un examen presencial. A aquesta última opció s'hi poden presentar els estudiants que no hagin seguit o superat l'avaluació contínua.

On i quan es fan els exàmens?

La UOC proposa uns dies entre els quals hi ha un dissabte i un laborable i unes seus per a fer els exàmens i les proves finals de cada assignatura; l'estudiant pot triar el dia i el lloc que li convinguin més.

Puc renunciar a la matrícula?

La renúncia a la matrícula d'algun curs o de tots els cursos no implica la devolució de l'import pagat.

Seus UOC

Barcelona - Madrid - Mèxic DF - Sevilla - València