Qualitat de les titulacions

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació (EEES) i avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que n'asseguren el rigor i l'acompliment del estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) s'encarrega d'avaluar les titulacions oficials dins del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA).

Un cop avaluats favorablement per l'AQU, aquests programes són aprovats pel Consell d'Universitats i inscrits al Registre d'Universitats, Centres i Títols del Ministeri. 

Aquests processos asseguren el rigor de les titulacions oficials i l'acompliment dels estàndards de qualitat europeus exigits per l'European Association for Quality Assurance in Higher Education.

Des de l'espai Cicle de vida de les titulacions podeu consultar tota la documentació relativa a les diferents etapes de l'MVSMA, que garanteix l'oficialitat dels títols, i podeu accedir al recull d'indicadors que permet analitzar i valorar l'activitat formativa per tal de dur a terme aquest procés d'avaluació i millora contínua.

Consulta els indicadors docents que permeten el seguiment i anàlisis de les titulacions en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Indicadors

La Universitat Oberta de Catalunya garanteix, fent ús de la confiança que la societat li atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteix.

Consulta els resultats de satisfacció

L'enquesta d'inserció laboral dels universitaris catalans és l'estudi més complet i rigorós sobre la inserció laboral de la població titulada a Catalunya.

Consulta els resultats d'inserció laboral

També podeu consultar l'oficialitat del títol al Canal Universitats de la Secretaria d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, així com al portal d'AQU Estudis Universitaris de Catalunya (EUC), per informació relativa a la qualitat de les titulacions oficials del sistema universitari català.

Qualitat titulacions