Presentació

En aquesta assignatura s'explica què són i com funcionen les organitzacions, en general, i les empreses, en particular. Independentment del càrrec que s'ocupi en una empresa, serà útil entendre per què passen certes coses i quins efectes poden tenir aquests fets sobre la mateixa empresa i sobre els seus membres. Les organitzacions són realitats complexes i ens haurem de posar diverses «ulleres» per a mirar-les i arribar a entendre-les bé.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Aquestes «ulleres» són les orientacions o punts de vista que han adoptat els estudiosos de les organitzacions. Al llarg del semestre, en destacarem tres: l'enfocament estructural, l'enfocament cultural o simbòlic i l'enfocament polític. Cadascun d'aquests punts de vista ens permetrà comprendre un aspecte concret del que passa a les organitzacions: com es divideix i es coordina el treball, com es creen maneres d'interpretar la realitat, i els conflictes de poder que s'hi desenvolupen al seu si, entre d'altres.

La finalitat d'aquest enfocament múltiple és que l'estudiant tingui eines conceptuals suficients per a comprendre les situacions que s'esdevenen en les organitzacions. Diverses investigacions han indicat que, quan els directius aprenen múltiples perspectives en els cursos sobre organitzacions, millora la seva actuació. El fet que no considerin una «única mirada» per a tractar els problemes els permet pensar en noves alternatives i arribar a solucions més creatives i completes. D'altra banda, qualsevol persona, encara que no tingui un càrrec directiu, gràcies a la possibilitat d'adoptar una perspectiva múltiple com la que suggerim en aquesta assignatura, podrà entendre millor les situacions que visqui en les organitzacions en què participa.

Objectius i competències

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

 • Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.
 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són les següents:

 • Tenir capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant-ne les fortaleses i debilitats.
 • Tenir capacitat per a desenvolupar eficientment activitats d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor de l'empresa.
 • Tenir capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • Tenir capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents organitzatius.
 • Tenir capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtinguts aplicant tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social.

Tot això es concreta en els objectius següents, que l'estudiant ha d'assolir al llarg del semestre:

 • Explicar les situacions organitzatives des de diversos enfocaments, tenint en compte aspectes estructurals, simbòlics i polítics.
 • Analitzar i dissenyar l'estructura d'una organització.
 • Avaluar el nivell d'ajust entre l'estructura organitzativa i el context en què es troba l'organització.
 • Comprendre la importància dels símbols i allò que és cultural en la vida organitzativa.
 • Explicar el rol del poder i el conflicte en el funcionament de les organitzacions.
 • Analitzar els processos de canvi en les organitzacions.

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en sis mòduls:

El mòdul 1 proporciona una primera aproximació a allò que s'entén per organitzacions i explica per què és interessant estudiar-les. També fa una presentació general dels continguts que es veuran en la resta de l'assignatura, ja que exposa diversos punts de vista des dels quals s'estudien les organitzacions avui dia.

Els mòduls segon i tercer inclouen l'enfocament «estructural». En essència, aquest enfocament centra l'atenció en la manera en què s'ha de dividir, entre les diferents persones o grups que formen una organització, el treball que cal fer i com cal coordinar després aquestes tasques que s'han assignat a grups diferents (mòdul 2). Aquestes decisions donen lloc al que es coneix com a estructura organitzativa, la qual s'ha adequar a l'entorn en què l'organització es desenvolupa. El mòdul 3 estudia la influència de les diverses variables de l'entorn sobre l'estructura organitzativa i explica com les diferents respostes als condicionants externs originen diferents configuracions organitzatives.

El mòdul 4 pren el punt de vista simbòlic-cultural, que analitza les organitzacions d'una manera semblant a com ho fa l'antropologia amb les tribus. Així, aquesta òptica destaca que l'actuació de les persones resta profundament afectada pels valors i les creences del seu entorn organitzatiu, els quals es manifesten per mitjà de símbols, rituals i mites. En qualsevol organització hi ha persones i grups amb diferents interessos, que poden arribar a ser contraposats, i amb diferents nivells de poder per a aconseguir que els seus interessos es duguin a terme. El mòdul 5 s'endinsa en els aspectes polítics de la vida organitzativa, que donen lloc als conflictes i els jocs de poder.

Finalment, el mòdul 6 tracta del canvi organitzatiu des dels tres punts de vista que hem vist al llarg de l'assignatura. Totes les organitzacions, i encara més en el món actual, han d'anar canviant si volen sobreviure. En aquest mòdul s'estudia per què i com canvien les organitzacions, tenint en compte les implicacions estructurals, culturals i polítiques del canvi.

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Professorat

Natàlia Cugueró Escofet

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula