Presentació

En la societat de la informació, en què les dades són abundants, els conceptes i les tècniques propis de l'anàlisi de dades constitueixen un element clau a l'hora de transformar les dades en informació útil i facilitar així la generació de coneixement i la presa de decisions en els escenaris d'incertesa en què sovint treballen les organitzacions, els sistemes i els processos.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

L'anàlisi de dades, o estadística aplicada, és la ciència que es dedica a obtenir, analitzar, interpretar, explicar i representar dades. Els mètodes d'anàlisi de dades permeten resumir o descriure un conjunt de dades (és el que s'anomena estadística descriptiva) i modelitzar patrons de comportaments de les dades observades (o disponibles) que incloguin efectes aleatoris o d'incertesa. Aquests models permeten obtenir informació sobre el conjunt de totes les dades, les observades i les no observades (és el que s'anomena inferència estadística).

Objectius i competències

 1. Familiaritzar-se amb el tipus de problemes que es resolen per mètodes estadístics.
 2. Estudiar la descripció de dades i la interpretació dels resultats.
 3. Aprendre a utilitzar el programari estadístic per a fer càlculs.
 4. Assimilar el concepte de fenomen aleatori i la seva modelització mitjançant els conceptes de probabilitat i variable aleatòria.
 5. Ser capaços de descriure les característiques especials de la mitjana aritmètica d'un conjunt de dades: teorema central del límit.
 6. Aprendre a utilitzar els intervals de confiança per a fer estimacions de mitjanes i proporcions.
 7. Familiaritzar-se amb el concepte de control de qualitat i les seves aplicacions.
 8. Aprendre a contrastar hipòtesis i introduir els conceptes d'hipòtesinulla i hipòtesi alternativaerrors de tipus I i IInivell de significacióestadístic de contrastpunt crític d'una distribució i p-valor.
 9. Aprendre a contrastar hipòtesis sobre la mitjana i la proporció d'una població.
 10. Aprendre a contrastar hipòtesis sobre la diferència entre mitjanes i entre proporcions de dues poblacions.
 11. Conèixer noves distribucions per a fer inferència, en concret la Fde Snedecor i la khi quadrat.
 12. Aprendre a contrastar hipòtesis sobre la variància d'una població i el quocient de variàncies de dues poblacions.
 13. Comprendre el model de regressió lineal simple i aprendre a fer inferències sobre el pendent de la recta de regressió.
 14. Entendre els resultats per al model de regressió lineal simple en un model de regressió lineal múltiple.
 15. Saber estudiar la bondat de l'ajust mitjançant el coeficient de determinació.
 16. Familiaritzar-se amb l'anàlisi de la variància per a contrastar mitjanes de diverses poblacions.

Continguts

 •  Estadística descriptiva. Introducció a l'anàlisi de dades
 •  Probabilitat i variables aleatòries
 •  Inferència estadística
  •  Teorema central del límit
  •  Intervals de confiança
  •  Contrast d'hipòtesis
  •  Contrast de dues mostres
  •  Regressió lineal

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper, tres CD-ROM amb material complementari i recursos en xarxa.

Professorat

Teresa Sancho Vinuesa

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula