Presentació

El paper creixent de l'economia internacional és evident avui en dia, no tan sols pel que fa als especialistes sinó també al conjunt de la ciutadania. L'abast dels mecanismes econòmics internacionals inclou dimensions empresarials, comercials, financeres i tecnològiques, però també implicacions socials i polítiques.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Després d'unes dècades a finals del segle XX i principis del segle XXI en què la internacionalització de les relacions econòmiques dóna lloc al que coneixem com globalització, amb noves realitats i noves regles amb àmplies implicacions, la crisi iniciada al final de la primera dècada del segle XXI mostra com els aspectes globals afecten també els ajustos a situacions cícliques delicades que se superposen als canvis estructurals ja iniciats. Els canvis en la distribució del potencial econòmic, empresarial, comercial i financer a escala global conformen noves realitats, i factors com les xarxes globals de producció o el finançament dels desequilibris, dèficits i deutes a escala global obren nous debats. Les dimensions internacionals tenen una rellevància creixent en moltes dimensions.

Així, el mòdul 1 tracta del comerç internacional, i analitza tant les argumentacions ¿clàssiques i modernes, incloses les que deriven de la proliferació de xarxes globals o multinacionals de producció¿ dels eventuals beneficis dels intercanvis comercials com les raons i abast de les polítiques comercials que al llarg de la història, i també ara, miren d'interferir en aquest comerç amb mesures proteccionistes. Igualment, s'analitza el marc institucional i les regles que tracten d'emmarcar els fluxos comercials internacionals. El mòdul 2 es dedica a l'economia financera internacional i n'examina els aspectes monetaris i financers, que inclouen els aspectes bàsics de determinació del tipus de canvi. Al mateix temps que l'economia internacional es globalitza, apareix també una força que en cert sentit es podria interpretar com a contraposada però alhora complementària a les dinàmiques globals: els processos d'integració regional a través dels quals alguns països adopten relacions més estretes, bé sigui en els àmbits comercials, mitjançant la creació d'àrees de lliure comerç o «mercats integrats», bé en els àmbits monetaris, com, en el cas d'Europa, la integració monetària. El mòdul 3 es destina a aquestes dinàmiques d'integració econòmica, tant en la seva significació per al conjunt de l'economia global com pel que impliquen més específicament per a les nostres realitats més properes a Europa. El mòdul 4, sota el títol de «Problemes de l'economia global», analitza un conjunt de qüestions que tenen en comú tant la seva actualitat com el seu caràcter transversal entre les dimensions tractades als mòduls anteriors. Així, es debaten les connexions entre internacionalització i creixement, el paper de les economies emergents a l'economia global, la seva incidència sobre els difícils mecanismes de governança de la globalització, els problemes de pobresa i desigualtats a escala mundial, les controvèrsies sobre competitivitat i les propostes de reforma de l'arquitectura financera internacional. També s'introdueixen uns breus apunts ¿ja que les temàtiques desborden amb escreix el temari d'aquesta assignatura¿ sobre aspectes intergeneracionals, que van des de les implicacions de les noves realitats demogràfiques fins als problemes mediambientals.

Objectius i competències

Objectius

 • Analitzar la dimensió internacional creixent de molts aspectes de l'activitat econòmica i les seves implicacions.
 • Conèixer les explicacions del comerç internacional i els seus efectes, els debats sobre polítiques comercials i el marc institucional internacional dels intercanvis comercials.
 • Entendre el funcionament bàsic de les finances internacionals, els mecanismes d'interdependència entre economies i les repercussions de la globalització financera.
 • Comprendre els processos d'integració econòmica, tant en els seus aspectes comercials com en els monetaris.
 • Aplicar els coneixements adquirits als problemes de l'economia global, entenent els arguments cabdals en els debats rellevants sobre les realitats interdisciplinàries globals.

Competències

Competències específiques

 • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial.
 • Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

Competències transversals

 • Capacitat per buscar, seleccionar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.

Continguts

Mòdul 1: Comerç internacional (1,5 crèdits)

 • Els guanys de l'intercanvi: avantatge absolut i avantatge comparatiu.
 • Límits de l'intercanvi.
 • Les fonts dels avantatges i pautes d'especialització.
 • Comerç intraindustrial: el paper de les economies d'escala.
 • Heterogeneïtat entre empreses i comerç internacional.
 • Multinacionalització de l'activitat productiva.
 • Restriccions al comerç: polítiques comercials.
 • Eines proteccionistes: aranzels i altres mesures.
 • El debat sobre el lliure comerç enfront del proteccionisme: arguments clàssics i moderns.
 • El sistema comercial internacional: l'OMC.

Mòdul 2: Economia financera internacional (1,5 crèdits)

 • Els tipus de canvi.
 • La paritat del poder adquisitiu.
 • Mercats de divises: factors comercials.
 • Mercats de divises: factors financers.
 • Sistemes de paritats.
 • Mecanismes de transmissió internacional.
 • El sistema financer internacional: aspectes bàsics.
 • Interdependències i coordinació: algunes lliçons de la història.
 • Desequilibris externs globals i crisi.
 • Apèndix: l'equilibri dels agregats macroeconòmics en les economies obertes.

Mòdul 3: Integració econòmica regional (1,5 crèdits)

 • Tipus d'integració.
 • Integració comercial: criteris d'avaluació.
 • Costos i beneficis de la integració.
 • Mercats integrats.
 • Regionalisme i multilateralisme a l'economia global.
 • Integració monetària.
 • El camí cap a la integració monetària a Europa.
 • El debat sobre la moneda única.
 • Mecanismes alternatius als ajustaments canviaris: implicacions per a altres polítiques.
 • Lliçons de l'experiència de l'euro.

Mòdul 4: Problemes de l'economia global (1,5 crèdits)

 • Internacionalització i creixement.
 • Aspectes internacionals en les anàlisis del creixement.
 • Diagnòstic i polítiques de creixement.
 • Economies emergents.
 • Competitivitat: conceptes i mesuraments.
 • Noves dimensions de la competitivitat.
 • Aspectes distributius.
 • Aspectes intergeneracionals.
 • Governança de l'economia global.
 • Apèndix: reformes financeres globals.

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Professorat

Albert Puig Gómez

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula