Presentació

L'assignatura Decisions tàctiques de producció analitza les decisions que es prenen en el si de l'empresa i que estan relacionades amb el funcionament i el control del sistema productiu a curt termini.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

La gestió de la producció ha de governar els fluxos de materials, ha de programar les activitats considerant les limitacions dels recursos disponibles i ha de fer front a problemes tècnics, humans i de gestió; totes aquestes tasques s'han de dur a terme amb total coordinació amb les altres funcions de l'empresa. Aquesta gestió implica l'adopció de decisions molt nombroses i diverses, tant a curt com a llarg termini.

Entre les principals decisions tàctiques a curt termini hi ha les següents:

 • Previsió de la demanda: estimació del consum a mitjà i a curt termini.
 • Planificació d'operacions o de la producció: establir la producció dels diferents productes en els diferents intervals temporals considerats.
 • Gestió de materials: regles per a mantenir els estocs a nivells mínims.
 • Programació d'operacions: establir a curt termini què farà cada màquina i quan ho farà.
 • Seguiment i control: per a assegurar el compliment dels plans determinats.
 • Control de la qualitat.
 • Manteniment dels equipaments: per a minimitzar les fallades aleatòries.

Objectius i competencies

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

 • Tenir capacitat per a cercar, identificar, organitzar i fer servir adequadament la informació.
 • Tenir capacitat per a analitzar, planificar i organitzar l'activitat professional de manera òptima.

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són les que s'exposen tot seguit:

 • Tenir capacitat per a gestionar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor de l'empresa o organització.
 • Tenir capacitat per a l'orientació a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 • Diferenciar els aspectes estratègics i tàctics de la direcció d'operacions.
 • Establir les característiques principals de la planificació agregada de producció.
 • Aprendre a dissenyar un pla agregat de producció a partir de diferents estratègies.
 • Conèixer les funciones que compleixen els estocs en els sistemes productius.
 • Definir els factors clau que determinen l'elecció correcta d'un sistema d'aprovisionament i analitzar l'equilibri entre cost i servei que s'ha d'establir en prendre decisions sobre els materials.
 • Analitzar la importància del sistema de planificació de les necessitats de materials (MRP) en la gestió empresarial.
 • Identificar les funcions principals que es porten a terme en el procés de planificació i control a molt curt termini i la seva ubicació dins els diferents nivells del procés de planificació i control de la producció.
 • Saber què s'entén per qualitat i establir els nivells principals de la gestió de la qualitat.
 • Avaluar els costos associats a la qualitat (costos evitables i costos inevitables) i enumerar les diferents fonts que els generen.
 • Establir alguns models per a la millora de la qualitat.

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els quatre mòduls següents: planificació de la producció; gestió d'inventaris i planificació de les necessitats de materials (MRP); planificació i control a molt curt termini, i gestió de la qualitat.


Mòdul 1. Planificació de la producció

1. Introducció a la direcció d'operacions: decisions estratègiques i tàctiques.

1.1. Producció i direcció d'operacions.

1.2. Decisions estratègiques i tàctiques

2. Planificació de la producció.

2.1. Planificació i nivells de planificació

3. Planificació agregada.

3.1. Mesures d'ajust.

3.2. Procés de disseny d'un pla agregat de producció.

3.3. Estratègies per a la planificació agregada.

3.4. Exercici bàsic en una empresa de fabricació.

3.5. Planificació agregada en serveis.

3.6. Exercici bàsic en una empresa de serveis

4. Programació mestra de la producció


Mòdul 2. Gestió d'inventaris i planificació de les necessitats de materials (MRP)

1. La gestió d'inventaris.

1.1. Definició i tipus d'inventaris

1.2. Costos associats a la gestió d'estocs.

1.3. Anàlisis ABC

2. Gestió d'inventaris d'articles amb demanda independent.

2.1. Sistemes d'aprovisionament periòdic o per període fix i sistemes d'aprovisionament de quantitat fixa.

2.2. Model del lot econòmic o fórmula de Harris-Wilson.

2.3. Model de descompte per volum de comanda

3. Gestió d'inventaris d'articles amb demanda dependent.

3.1. Planificació de necessitats de materials. Els sistemes MRP.

3.2. Els sistemes MRP II.

3.3. Solucions ERP


Mòdul 3. Planificació i control a molt curt termini

1. Planificació i control a molt curt termini.

1.1. Procés d'autorització de comandes.

1.2. Programació d'operacions.

1.3. Control del procés de producció

2. Obtenció del programa d'operacions.

2.1. Assignació de la càrrega a centres de treball.

2.2. Mètode dels índexs

3. Seqüenciació.

3.1. Fabricació en línia de grans lots.

3.2. Configuració productiva per tallers (job shop)


Mòdul 4. Gestió de la qualitat

1. Qualitat i gestió de la qualitat.

1.1. Evolució del concepte de qualitat.

1.2. Nivells de la gestió de la qualitat.

1.3. Costos de qualitat i de no-qualitat

2. El control de qualitat.

2.1. Les set eines bàsiques d'Ishikawa.

2.2. Mostratge d'acceptació


És imprescindible haver cursat Introducció a l'empresa.

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Professorat

Javier Baraza Sánchez

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula