Presentació

La comptabilitat és un sistema d'informació i una eina imprescindible en qualsevol activitat econòmica o empresarial. Es tracta d'un procediment per a aplegar, sistematitzar, valorar i resumir els esdeveniments de la vida de l'empresa susceptibles de ser expressats en termes econòmics.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

La demanda d'informació comptable per part dels usuaris, tant interns com externs a l'empresa, ha generat un conjunt de normes i principis als quals s'ha d'ajustar la comptabilitat de les empreses per a aconseguir una homogeneïtat que permeti una interpretació correcta dels diferents fets que s'esdevenen en l'àmbit empresarial.

L'assignatura Comptabilitat financera proporciona els instruments necessaris per a poder elaborar la informació financera bàsica de l'empresa, és a dir, els comptes anuals, prenent com a base les normes i principis que regeixen aquesta matèria.

Objectius i competencies

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes determinades competències, tant específiques com transversals (és a dir, un conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa), juntament amb els coneixements necessaris per a elaborar la informació comptable ¿partint del Pla general de comptabilitat¿ relativa a la gestió de l'empresa. Les competències i els objectius es concreten tal com s'exposa a continuació.

Competències transversals

 • Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.
 • Negociar en l'entorn professional.

Competències específiques

 • Tenir capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Tenir capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i debilitats.

Objectius

Aquestes competències es materialitzen en els objectius d'aprenentatge següents:

1.Conèixer què és i què representa el Pla general de comptabilitat.

2.Aprendre i comprendre el marc conceptual de la comptabilitat.

3.Conèixer les normes de registre i valoració que conté el Pla general de comptabilitat.

4.Desenvolupar les operacions comptables emprades per a presentar la constitució de les societats mercantils, i també les que són necessàries per a comptabilitzar les variacions de la xifra de capital social.

5.Conèixer l'estructura que han de tenir els cinc estats financers que l'empresa ha d'elaborar al final de cada exercici econòmic.

Continguts

Mòdul didàctic 1. El marc normatiu de la comptabilitat a Espanya

 • La normativa comptable espanyola i la reforma comptable de la Unió Europea
 • Estructura del Pla general de comptabilitat
 • El marc conceptual de la comptabilitat

Mòdul didàctic 2. Desenvolupament de les normes de valoració de la inversió en actius no corrents

 • Immobilitzat material
 • Immobilitzat intangible
 • Inversions immobiliàries
 • Actius no corrents mantinguts per a la venda

Mòdul didàctic 3. Desenvolupament de les normes de valoració dels actius i passius financers (en queden exclosos els relatius al tràfic mercantil)

 • Concepte i classificació comptable dels instruments financers
 • Passius financers
 • Actius financers

Mòdul didàctic 4. Desenvolupament de les normes de valoració del patrimoni net, provisions i contingències

 • Patrimoni net
 • Provisions i contingències

Mòdul didàctic 5. Desenvolupament de les normes de valoració dels ingressos, despeses, deutors, creditors i impostos

 • Resultat, ingressos i despeses
 • Tractament comptable de l'impost sobre beneficis
 • Deutors i creditors corrents
 • Transaccions en moneda estrangera
 • Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni
 • L'impost sobre el valor afegit

Mòdul didàctic 6. Presentació de la informació. Els estats financers

 • Normes comunes d'elaboració dels comptes anuals
 • La memòria
 • El balanç
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN)
 • Estat de fluxos d'efectiu (EFE)
 • Informació segmentada i estats financers intermedis

És imprescindible haver cursat Introducció a la comptabilitat o una assignatura similar, i ser capaç d'entendre i calcular el tipus d'interès efectiu d'una operació financera.

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

 • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Professorat

Dolors Plana Erta

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula