Presentació

En l'assignatura Anàlisi dels estats financers estudiarem les principals tècniques d'anàlisi i d'interpretació dels estats financers que tenim a la nostra disposició per a observar, analitzar i interpretar la informació que aporta l'empresa, amb la finalitat de poder-ne avaluar la situació i les perspectives, cosa que ens adverteix dels riscos i punts febles i, a més, posa de manifest possibles oportunitats i punts forts.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Objectius i competencies

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes determinades competències, tant específiques com transversals (és a dir, un conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa), juntament amb coneixements sobre les principals tècniques d'anàlisi i d'interpretació de la situació de l'empresa partint dels estats financers de la societat. Les competències i els objectius d'aprenentatge es concreten de la manera següent:

Competències transversals

  • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.

Competències específiques

  • Tenir capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant-hi els instruments tècnics pertinents.
  • Tenir capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i debilitats.

Objectius

Aquestes competències es materialitzen en els objectius d'aprenentatge següents:

1.Comprendre la utilitat dels estats comptables per a obtenir informació i treure conclusions en relació amb la història, la situació i les perspectives d'una empresa.

2.Comprendre quines són les informacions que no es poden obtenir de l'anàlisi dels estats financers i saber anar a les fonts extracomptables que poden proporcionar aquesta informació.

3.Conèixer i saber emprar els diferents tipus d'anàlisi dels estats comptables (estructural, econòmic i financer, etc.), orientats a establir un diagnòstic de la situació empresarial.

4.Reflexionar sobre la possibilitat que l'anàlisi dels estats comptables serveixi per a pronosticar l'evolució econòmico-financera de l'empresa.

Continguts

Mòdul didàctic 1. Introducció a l'anàlisi dels estats financers

Mòdul didàctic 2. Anàlisi del balanç de situació

Mòdul didàctic 3. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys

Mòdul didàctic 4. Anàlisi de l'estat de canvis en el patrimoni net

Mòdul didàctic 5. Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu

Mòdul didàctic 6. Anàlisi de la rendibilitat empresarial

És recomanable haver cursat Comptabilitat financera.

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

  • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Professorat

Dolors Plana Erta

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Si no recordes les claus d'accés al campus virtual, les pots recuperar des del següent enllaç.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 212,00 €

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula