Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Turisme Sostenible i TIC

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 39
Optatives 12
Treball final de màster 9
Total 60

Assignatures

Assignatures obligatòries Crèdits


5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3

 

Assignatures optatives

Crèdits


Orientació professionalitzadora en Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques (a escolllir 12 crèdits entre les següents assignatures i/o Pràctiques externes)
 

 

3
3
3
3

Orientació professionalitzadora en ús avançat de les TIC en turisme (a escollir 12 crèdits entre les següents assignatures i/o Pràctiques externes )3
3
3
3

 

Orientació investigadora (a cursar els 12 crèdits)


4
4
4

 

6

 

 Treball final de màster Crèdits


 9

 

 

Semestres

Assignatures

Crèdits

Totals

Semestre 1

Octubre

Sostenibilitat i turisme*

5

30 crèdits

 

/

 

31 crèdits (itinerari recerca)

Sistemes d'informació i comunicació per a la sostenibilitat turística*

5

Turisme, cultura i societat*

5

Xarxes socials i turisme intel·ligent*

3

Governança i resiliència social a destinacions turístiques*

3

Turisme, mobilitats i sostenibilitat *

3

Mètodes d'investigació en turisme *

3

Optatives segons l'orientació. Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques

Estratègies de revitalització per destinacions madures sostenibles **

3

Esdeveniments, societat i sostenibilitat**

3

Optatives segons l'orientació. Ús avançat de les TIC en turisme

GIS aplicats al turisme**

3

Tecnologies mòbils i nous canals**

3

Optatives segons l'orientació. Recerca

Mètodes de recerca quantitatius**

3

Semestre 2

Març

Gestió i planificació sostenible de destinacions turístiques*

3

30 crèdits

 

 

/

 

 

29 crèdits (itinerari  recerca)

Sostenibilitat i nous productes turístics *

3

Gestió de sistemes d'informació en turisme*

3

Emprenedoria, lideratge i gestió del canvi*

3

Optatives segons l'orientació. Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques

Turisme creatiu, destinacions creatives**

3

Turisme inclusiu**

3

Optatives segons l'orientació. Ús avançat de les TIC en turisme

Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la comercialització turística**

3

Sistemes d'informació turística avançats**

3

Optatives segons l'orientació. Recerca

Mètodes de recerca qualitatius**

4

Temes de recerca avançada en turisme sostenible i TIC**

4

 

 

Pràctiques externes**

6

     Treball final de màster *

9

*48 crèdits obligatoris (incloent-hi el Treball final de màster)

**12 crèdits optatius

Semestres

Assignatures

Crèdits

Totals

Semestre 1

Març

Sostenibilitat i turisme*

5

30 crèdits
 

/

 

34 crèdits
(itinerari de recerca)

Sistemes d'informació i comunicació per a la sostenibilitat turística*

5

Turisme, cultura i societat*

5

Gestió i planificació sostenible de destinacions turístiques**

3

Sostenibilitat i nous productes turístics **

3

Gestió de sistemes d'informació en turisme**

3

Mètodes d'investigació en turisme **

3

Emprenedoria, lideratge i gestió del canvi**

3

Optatives segons l'orientació. Recerca

Temes de recerca avançada en turisme      sostenible i TIC**

4

 

 

 

 

 

 

 

Semestre 2

Octubre

Xarxes socials i turisme intel·ligent*

3

 

 

 

 

 

 

 

30 crèdits
 

 

/

 

 

 

26 crèdits
(itinerari recerca)

Governança i resiliència social a destinacions turístiques*

3

Turisme, mobilitats i sostenibilitat *

3

Optatives segons l'orientació. Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques

Estratègies de revitalització per destinacions madures sostenibles**

3

Esdeveniments, societat i sostenibilitat**

3

Optatives segons l'orientació. Ús avançat de les TIC en turisme

Sistemes d'informació geogràfica aplicats al turisme**

3

Tecnologies mòbils i nous canals**

3

Optatives segons l'orientació. Recerca

Mètodes de recerca quantitatius**

4

Mètodes de recerca qualitatius**

4

 

 

Treball final de màster *

9

*48 crèdits obligatoris (incloent-hi el Treball final de màster)

**12 crèdits optatius

Semestres

Assignatures

Crèdits

Totals

Semestre 1

Octubre

Sostenibilitat i turisme*

5

15 crèdits

Sistemes d' informació i comunicació per a la sostenibilitat turística*

5

Turisme, cultura i societat*

5

Semestre 2

Març

Gestió i planificació sostenible de les destinacions turístiques*

3

15 crèdits

Emprenedoria, lideratge i gestió del canvi*

3

Mètodes d'investigació en turisme*

3

Sostenibilitat i nous productes turístics*

3

Gestió de sistemes d'informació en turisme*

3

Semestre 3

Octubre

Turisme, mobilitats i sostenibilitat*

3

 

 

 

 

 

 

 

 

15 crèdits

 

/

 

17 crèdits (itinerari recerca)

Xarxes socials i turisme intel·ligent*

3

Governança i resiliència social a destinacions turístiques*

3

I escollir entre 6 / 8 crèdits de les assignatures optatives següents:

Optatives segons l'orientació Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques

Estratègies de revitalització per a destinacions madures sostenibles**

3

Esdeveniments, societat i sostenibilitat**

3

Optatives segons l'orientacióÚs avançat de les TIC en turisme

Sistemes d'informació geogràfica aplicats al turisme**

3

Tecnologies mòbils i nous canals**

3

Optatives segons l'orientacióRecerca

Mètodes de recerca quantitatius

4

Mètodes de recerca qualitatius**

4

Semestre 4

Març

Pràctiques externes**

6

 

 

 

 

 

 

 

15 crèdits
 

 


 

 

13 crèdits
(itinerari recerca)

Treball final de màster*

9

I escollir entre 4 / 6 crèdits de les assignatures optatives següents:

OptativesOrientació en Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques

Turisme creatiu, destinacions creatius**

3

Turisme inclusiu**

3

OptativesOrientació en Ús avançat de les TIC en turisme

TIC aplicades a la comercialització turística**

3

Sistemes d'informació turística avançats**

3

Optativa segons l'orientacióRecerca

Temes de recerca avançada en turisme sostenible i TIC**

4

* Obligatòries

** Optatives

Nota: planificació orientativa; l'estudiant pot escollir les assignatures cada semestre en funció de la disponibilitat i/o els interessos personals, amb l'orientació del/de la tutor/a.

Semestres

Assignatures

Crèdits

Totals

Semestre 1

Març

Sostenibilitat i turisme*

5

15 crèdits

Sistemes d' informació i comunicació per a la sostenibilitat turística*

5

Turisme, cultura i societat*

5

Semestre 2

Octubre

Xarxes socials i turisme intel·ligent*

3

 

 

 

 

 

 

 

15 crèdits

 

/

 

16 crèdits
(itinerari recerca)

 

Governança i resiliència social a destinacions turístiques*

3

Mètodes d'investigació en turisme*

3

Gestió de sistemes d'informació en turisme*

3

Optatives segons l'orientació Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques

Estratègies de revitalització per a destinacions madures sostenibles**

3

Esdeveniments, societat i sostenibilitat**

3

Optatives segons l'orientacióÚs avançat de les TIC en turisme

Sistemes d'informació geogràfica aplicats al turisme**

3

Tecnologies mòbils i nous canals**

3

Optatives segons l'orientacióRecerca

Mètodes de recerca quantitatius**

4

Semestre 3

Març

Gestió i planificació sostenible de les destinacions turístiques*

3

15 crèdits

 

 

 

/

 

 

 

13 crèdits (itinerari recerca)

Sostenibilitat i nous productes turístics*

3

Emprenedoria, lideratge i gestió del canvi*

3

I escollir entre 6 / 8 crèdits de les assignatures optatives següents:

Optatives segons l'orientació Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques

Turisme creatiu **

3

Turisme inclusiu**

3

Optatives segons l'orientacióÚs avançat de les TIC en turisme

TIC aplicades a la comercialització turística**

3

Sistemes d'informació turística avançats**

3

Una optativa segons l¿orientacióRecerca

Temes de recerca avançada en turisme sostenible i TIC**

4

Semestre 4

Octubre

Turisme, mobilitats i sostenibilitat*

6

15 crèdits

 

 

 

/

 

 


16 crèdits
(itinerari recerca)

Treball final de màster*

9

Pràctiques externes**

6

I escollir entre 4 / 6 crèdits de les assignatures optatives següents:

OptativesOrientació en Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques

Estratègies de revitalització per a destinacions madures sostenibles**

3

Esdeveniments, societat i sostenibilitat**

3

OptativesOrientació en Ús avançat de les TIC en turisme

Sistemes d'informació geogràfica aplicats al turisme**

3

Tecnologies mòbils i nous canals**

3

Una optativa per orientacióRecerca

Mètodes de recerca qualitatius**

4

* Obligatòries

** Optatives

Nota: planificació orientativa; l'estudiant pot escollir les assignatures cada semestre en funció de la disponibilitat i/o els interessos personals, amb l'orientació del/de la tutor/a.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, es pot recomanar als estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat que cursin complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

  • Desenvolupament sostenible (6 crèdits ECTS)

  • Antropologia social i cultural (6 crèdits ECTS)

  • Sociologia (6 crèdits ECTS)

  • TIC i turisme (6 crèdits ECTS)

  • Introducció a l'espai turístic (6 crèdits ECTS)

  • Estructura dels mercats turístics (6 crèdits ECTS)

  • Gestió dels serveis turístics (6 crèdits ECTS)

La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster de Turisme sostenible i TIC el treball final té 9 crèdits ECTS.

El treball final de màster consisteix en la realització d'un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

 

En el màster de Turisme sostenible i TIC s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

 

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per diferents membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) el treball final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual i síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

 

 

 

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat 30 crèdits obligatoris

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Recursos per a l'aprenentatge

Els estudiants del màster teniu a la vostra disposició diferents materials didàctics. El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de la matèria i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Es compon principalment dels mòduls didàctics, que contenen la informació bàsica que us cal, i que és la base per a avaluar l'assignatura. Per això, aquests mòduls didàctics constitueixen la columna vertebral de l'assignatura.

El material inclou una tipologia àmplia de suports i recursos, com ara materials creats específicament per al màster, articles de revistes científiques o altres articles, llibres, bases de dades, estudis de cas i vídeos. El format del material didàctic és, en cada moment, el més adequat per a aconseguir els objectius i les competències fixats.

Els professors consultors poden complementar també aquesta informació exigint lectures complementàries necessàries per a executar les proves d'avaluació contínua. Les interaccions, les comunicacions i les relacions amb els altres estudiants i el consultor es duen a terme en diverses zones habilitades a l'aula per a aquest objectiu (espai de debat, fòrum i també diferents eines complementàries d'interacció 2.0). Alhora, us convidem a participar-hi per a intercanviar opinions sobre aquestes qüestions o sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura o l'aula, de manera que construïu plegats alguns dels coneixements de l'assignatura.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.