Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Traducció i Tecnologies

Càrrega lectiva

Per a obtenir la present titulació de màster universitari de Traducció i Tecnologies, l'estudiant ha de superar els 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 20
Optatives 25
Pràctiques 5
Treball final de màster 10
Total 60

Assignatures

 

Semestre 1

Crèdits

Comunicació acadèmica i especialitzada

Introducció a la traducció especialitzada

Traducció i tecnologies

Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3

5

5

5

5

5

5

Semestre 2

Crèdits

Problemes recurrents de la traducció

Optativa 4

Optativa 5

Pràctiques

Treball final de màster

5

5

5

5

10

 

Semestre 1

Crèdits

Introducció a la traducció especialitzada

Traducció i tecnologies

Optativa 1

5

5

5

Semestre 2

Crèdits

Problemes recurrents de la traducció

Optativa 2

Optativa 3

5

5

5

Semestre 3

Crèdits

Comunicació acadèmica i especialitzada

Optativa 4

Optativa 5

5

5

5

Semestre 4

Crèdits

Pràctiques

Treball final de màster

5

10

Durada

Es preveu que un estudiant pugui dur a terme tot el pla d'estudis en un any si el cursa a temps complet, o en dos anys si s'hi dedica a temps parcial.

Complements de formació

Amb l'objectiu de complementar la formació d'aquells estudiants que no provinguin de titulacions de traducció i interpretació o equivalents, oferirem alguns complements formatius, amb un màxim de 10 crèdits. La valoració dels complements que cal cursar la realitzarà, durant el període d'incorporació, previ a la primera matrícula, la comissió d'admissió del programa, en funció de les competències prèvies de cada estudiant.

Les assignatures previstes a aquest efecte són les següents:

La realització d'aquests complements formatius no serà obligatòria per a accedir al màster, però sí per a l'obtenció del títol.

Treball final

Els estudis de final de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final (TF) amb una càrrega docent de 10 crèdits ECTS. La dedicació de l'estudiant està determinada pels crèdits assignats en cada grau o màster en aquesta assignatura i per l'equivalència de 25 hores de dedicació de l'estudiant per cada crèdit.

 
  • Finalitat del TF

Els TF comporten la realització, per part de l'estudiant, d'un projecte que condueixi a l'elaboració d'una memòria, un article de recerca o qualsevol altre producte científic-acadèmic en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements, les competències i les habilitats apreses en l'ensenyament corresponent. L'estudiant que hagi superat el treball final haurà adquirit el nivell òptim de competències útils per a implementar-les en la seva ocupació laboral i / o professional.

Els TF estan orientats a l'avaluació de competències associades al títol i conclouen amb la defensa, avaluació i qualificació del treball. Per a cada programa es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d'avaluació d'acord amb la memòria d'implantació de l'estudi.

 
  • Procés de sol·licitud i matriculació

Per a matricular-se al TF cal fer una sol·licitud prèvia segons els criteris i requisits que marqui cada programa. Cal tenir un mínim de crèdits superat per a fer el treball final de màster, atès que es considera aquesta assignatura com l'últim pas previ a l'obtenció del títol. L'estudiant expressa la voluntat de fer el seu treball final dins dels àmbits de treball que s'hagin marcat en cada programa si fos el cas.

 
  • L'acompanyament d'un docent especialitzat

Per tal que l'estudiant pugui elaborar el seu treball final, la UOC assigna un docent que guiarà i donarà les pautes necessàries per al bon desenvolupament del treball. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels següents aspectes del TF: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. Aquest docent fa el seguiment, avalua la seva elaboració i participa de l'avaluació final del treball final. Per tant, el docent vetllarà pel progrés i la qualitat del treball final.

 
  • La defensa i avaluació del treball final

A la UOC la defensa dels TF es realitza majoritàriament a través de mecanismes virtuals. La diversitat geogràfica dels estudiants fa que sigui molt difícil coincidir en l'espai i en el temps.

La modalitat estàndard per a la defensa del TF a la UOC és la defensa virtual i asíncrona. Algunes titulacions poden tenir altres modalitats de defensa que es troben explicades en la fitxa de cada programa de l'Estudia a la UOC o en el pla docent de l'assignatura de treball final. L'avaluació de la defensa i de l'assignatura correspon al tribunal d'avaluació, el qual valorarà el treball final segons els criteris d'avaluació explicitats en el pla docent.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, el projecte, el producte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. Algunes titulacions poden demanar memòria i producte com a resultat de l'elaboració del treball final.

Els treballs que obtinguin una qualificació mínima, establerta per cada programa, es posaran a disposició pública a través del repositori obert de la Biblioteca de la UOC.

Al final de l'any acadèmic, els estudis de la UOC organitzen una jornada per a premiar els millors treballs finals de l'any acadèmic finalitzat.

L'assignatura de TF no podrà ser objecte de reconeixement ni de compensació.

Per a obtenir més informació, has d'accedir a la informació de l'assignatura de treball final de cada programa i la informació del pla docent de l'assignatura que trobaràs a l'Estudia a la UOC o a la Secretaria del Campus de la UOC.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura  Obligatòria
Durada 5 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores de pràctiques i 25 hores de docència per completar les PAC i la memòria de pràctiques.
Modalitat/s Els estudiants poden fer les pràctiques de manera presencial, semipresencial o virtual a empreses o institucions. També hi ha l'opció de fer-les virtualment a través de l'Agència Virtual de Traducció (AVT).
Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre en curs.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.