Accès obert Vols més informació?

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (interuniversitari: UOC, UAB, URV)

Màster universitari

Per a completar el Màster universitari en Seguretat de les TIC, l'estudiant ha de cursar 4 matèries  obligatòries, 5 matèries optatives i el Treball final de màster, de 9 ECTS.

El màster ofereix la possibilitat d'intensificar el perfil professional de l'estudiant cursant una de les tres especialitats següents:

 • Seguretat en xarxes i sistemes
 • Seguretat en serveis i aplicacions
 • Gestió i auditoria de la seguretat informàtica
Visió de les matèries segons la tipologia o la distribució per semestres:
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 21
Optatives 30
Treball final de màster 9
Total 60

Assignatures

Obligatòries Crèdits

6

6

6

3

9

 

 

Obligatòries d'especialitat

Crèdits

Especialitat de Seguretat en xarxes i sistemes

Especialitat de Seguretat en serveis i aplicacions

Especialitat de Gestió i auditoria de la seguretat informàtica

 

6

6

6

 

6

6

6

 

6

6

6

 

6

6

6

 

 

 

 

 
Optatives Crèdits

6

6

6

6

6

L'oferta d'assignatures optatives per a cada estudiant inclou, a més de l'assignatura indicada, les matèries que formen part de les especialitats no triades per l'estudiant.

Període Assignatures Crèdits Total
Semestre 1

6

6

6

6

6

 

 

30

 

 

Semestre 2

6

6

6

 

3

9

 

 

30

 

 

 

Aquesta planificació és adequada per als estudiants que es dediquin al màster a temps complet. A fi d'adaptar-se al perfil característic de l'estudiant de la UOC, la Universitat fomenta que l'estudiant triï cada semestre el nombre d'assignatures de què es matricularà segons el temps que tingui disponible per a l'estudi.

En vista de la trajectòria de l'estudiant i de l'orientació professional que vulgui donar als seus estudis, el tutor l'orientarà -segons el seu perfil personal i professional- en la matriculació de les assignatures que li permetin consolidar les competències que li assegurin una evolució adequada.

Complements de formació

No han de cursar complements de formació els graduats, enginyers o enginyers tècnics en Enginyeria Informàtica ni els titulats en l'àrea d'enginyeria (graduats, enginyers, enginyers tècnics, llicenciats o diplomats) en especialitats vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions (per exemple, Telecomunicacions).

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions han de cursar els complements formatius obligatoris següents:

 • Els graduats en l'àrea de ciències, en les especialitats de Matemàtiques, Física o Estadística i els graduats en enginyeries no vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions han de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS obligatoris.

 • Els diplomats en l'àrea de ciències i els enginyers tècnics de carreres no vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions han de cursar fins a un màxim de 30 crèdits ECTS obligatoris.

 • Els estudiants que no provinguin de cap de les formacions anteriors han de cursar fins a un màxim de 60 crèdits ECTS obligatoris.

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, s'ofereix la possibilitat de cursar complements formatius a tots els estudiants que ho necessitin. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

 • Fonaments de programació

 • Pràctiques de programació

 • Disseny i programació orientada a objectes

 • Lògica

 • Àlgebra

 • Grafs i complexitat

 • Fonaments de computadors

 • Xarxes i aplicacions d'internet

 • Criptografia

 • Estructura de computadors

 • Sistemes operatius

 • Administració de xarxes i sistemes operatius

 • Ús de bases de dades

 • Seguretat en xarxes de computadors

 • Sistemes distribuïts

 • Fonaments de sistemes d'informació

La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per a l'obtenció del títol.

Treball Final de Màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final (TF) amb una càrrega docent de 9 crèdits ECTS. La dedicació de l'estudiant està determinada pels crèdits assignats a aquesta assignatura i per l'equivalència de 25 hores de dedicació de l'estudiant per cada crèdit.

 • Finalitat del TF

Els TF comporten la realització, per part de l'estudiant, d'un projecte, que condueixi a l'elaboració d'una memòria o d'un article de recerca, i del desenvolupament d'un producte cientifico-acadèmic en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements, les competències i les habilitats apreses en l'ensenyament corresponent. L'estudiant que hagi superat el treball final haurà adquirit el nivell òptim de competències útils per implementar-les a la seva ocupació professional (Treball Final de Màster).

Els TF estan orientats a l'avaluació de competències associades al títol i conclouen amb la defensa i avaluació i qualificació del treball. Per a cada programa es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d'avaluació d'acord amb la memòria d'implantació de l'estudi.

 • Procés de sol·licitud i matriculació

Per matricular el TF cal fer una sol·licitud prèvia segons els criteris i requisits que marqui cada programa. Cal tenir un mínim de creditatge superat per realitzar el treball final de Màster, donat que es considera aquesta assignatura com l'últim pas previ a l'obtenció del títol. L'estudiant expressa la voluntat de realitzar el seu treball final dins dels àmbits de treball que s'hagin marcat en cada programa si fos el cas.

 • L'acompanyament d'un docent especialitzat

Per tal que l'estudiant pugui elaborar el seu treball final la UOC assigna un docent que guiarà i donarà les pautes necessàries pel bon desenvolupament del treball. El director del treball final és l'encarregat d'orientar a l'estudiant, fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes de TF: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. Aquest docent en fa el seguiment, n'avalua la seva elaboració i participa de l'avaluació final del Treball final. Per tant el docent vetllarà pel progrés i la qualitat del treball final.

 • La defensa i avaluació del Treball Final

A la UOC la defensa dels TF es realitza majoritàriament a través de mecanismes virtuals. La diversitat geogràfica dels estudiants fa que sigui molt difícil coincidir en l'espai i en el temps. La modalitat estàndard per a la defensa del TF a la UOC és la defensa virtual i asíncrona. Algunes titulacions poden tenir altres modalitats de defensa que es troben explicades a la fitxa de cada programa de l'Estudia a la UOC o al pla docent de l'assignatura de treball final.

L'avaluació de la defensa i de l'assignatura correspon al tribunal d'avaluació que valorarà el treball final segons els criteris d'avaluació explicitats en el pla docent.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i elaboració del treball, (2) la memòria, projecte, producte i/o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. Algunes titulacions poden demanar memòria i producte com a resultat de l'elaboració del Treball Final.

Els treballs que obtinguin una qualificació mínima, establerta per cada programa, es posaran a disposició pública a través del repositori obert de la Biblioteca de la UOC.

Al final de l'any acadèmic els estudis de la UOC organitzen una jornada per premiar els millors treballs finals de l'any acadèmic finalitzat.

L'assignatura de TF no podrà ser objecte de reconeixement ni de compensació.

Per obtenir més informació cal que accedeixis a la informació de l'assignatura de Treball Final de cada programa i a la informació del pla docent de l'assignatura que trobaràs a l'Estudia a la UOC o a la Secretaria del campus de la UOC.

Matrícula oberta
últims dies

Assessorament personalitzat d'un tutor de forma gratuïta

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Juntament amb:

uib-logo
logo_uab
urv-logo

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

Sessió informativa del màster

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació