Accès obert Vols més informació?

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (interuniversitari: UOC, UAB, URV)

Màster universitari

Objectiu

El Màster interuniversitari en Seguretat de les TIC (MISTIC) té com a objectiu la formació d'especialistes en seguretat informàtica capaços de  satisfer, amb un alt nivell de competència i coneixements, la gran demanda de professionals que hi ha actualment en aquest àmbit.

Amb aquest objectiu principal, aquest primer màster en línia permet obtenir, a més d'uns coneixements comuns, una formació especialitzada en els perfils professionals i de recerca més sol·licitats actualment per empreses, organitzacions públiques i universitats de tot el món.

Perfils

El MISTIC va adreçat especialment a enginyers, enginyers tècnics, llicenciats o graduats en l'Àrea de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

També hi poden accedir, cursant complements de formació previs,  titulats de les àrees d'Enginyeria i Arquitectura i de la branca de Ciències en les àrees de Matemàtiques, Física o Estadística.

Competències

Les competències associades al MISTIC són les següents:

Competències específiques

Competències transversals

Competències bàsiques


Competències específiques del màster

 • Capacitat per analitzar les tècniques d'explotació de vulnerabilitats d'una xarxa i els punts febles d'un sistema.
 • Capacitat per identificar, avaluar i gestionar els principals riscos d'un domini informàtic, tant tecnològics com procedents de l'enginyeria social.
 • Capacitat per utilitzar tècniques i contramesures bàsiques de seguretat per a la prevenció d'atacs derivats de l'enginyeria social.
 • Capacitat per a realitzar, presentar i defensar davant un tribunal interuniversitari, un exercici original realitzat individualment consistent en un projecte integral de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de naturalesa professional o de recerca en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.
 • Capacitat per aplicar el marc jurídic que afecta la gestió de la seguretat de sistemes informàtics, tenint en compte la legislació relativa a la propietat intel·lectual, el comerç electrònic, la signatura electrònica i la protecció de dades de caràcter personal.
 • Posseir i comprendre coneixements de les estructures normalitzadores, avaluadores, certificadores, i les normes corresponents que regulen els àmbits de la seguretat.
  Posseir i comprendre coneixements de les arquitectures més importants d'AAA (Authentication, Authorization, Accounting), així com sistemes de federació d'identitats i d'autenticació única (SSO-Single Sign On).
 • Capacitat per identificar les vulnerabilitats de privacitat dels sistemes (especialment en aplicacions web) i capacitat per protegir-los.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències transversals

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi de la seguretat d'un sistema.
 • Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals en l'entorn de les TIC.
 • Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat d'aprenentatge autònom consultant informació.
 • Capacitat per seleccionar, aplicar i integrar els coneixements tècnics i científics adequats per a resoldre problemes en entorns nous.
 • Coneixement d'eines i tendències tecnològiques del mercat de la seguretat informàtica.
 • Ús de l'anglès com a llengua vehicular en l'àmbit tecnològic.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judici.
 • Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Matrícula oberta:
últims dies

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per seguir estudiant

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Juntament amb:

uib-logo
logo_uab
urv-logo

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

Sessió informativa del màster

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació