Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

Objectius

El màster universitari de Salut Planetària té com a objectiu dotar les persones titulades de les competències necessàries per promoure la salut a escala global respectant els límits dels sistemes naturals del planeta, per mitjà de l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat lligats a la crisi climàtica i ambiental global, el disseny de solucions i la implementació d'aquestes solucions en les nostres societats, des de les àrees de coneixement respectives. 

El programa proporciona una formació especialitzada en els efectes que el canvi climàtic i el canvi ambiental global tenen per a la salut, centrant-se en les àrees que a escala internacional s'han definit com els reptes principals de la humanitat: els sistemes alimentaris, l'ús de terra, la pèrdua de biodiversitat, l'escassetat de recursos hídrics, la contaminació global, la urbanització i el canvi climàtic. Per mitjà d'un enfocament interdisciplinari, dota els estudiants amb els coneixements i les eines necessaris perquè puguin dissenyar solucions i implementar canvis en la nostra societat mitjançant la investigació, el desenvolupament, la innovació i la promoció de polítiques de salut pública i ambientals des de l'acadèmia, les administracions públiques o el sector privat. 

Perfils

Aquest màster pretén preparar els professionals per a la planificació i implementació de projectes de recerca i intervencions adreçats a millorar la salut de la població a escala global, mitjançant la preservació dels sistemes naturals, la promoció de la sostenibilitat ambiental i la disminució de les desigualtats socials. El caràcter interdisciplinari de la formació capacita els titulats per integrar i aplicar els coneixements i les metodologies de les diverses disciplines que configuren la salut planetària.

En aquest sentit, el màster forma professionals amb una visió transdisciplinària, capaços d'analitzar els riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació integrant el coneixement de diverses disciplines. Els professionals en salut planetària estaran preparats per treballar en equips multidisciplinaris en el desenvolupament de solucions que responguin als principals reptes de la salut planetària.

Competències

Competències generals

 • Cercar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per donar suport a la presa de decisions en escenaris complexos.
 • Treballar amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns en relació amb la salut planetària.
 • Aplicar el pensament creatiu per proposar millores o solucions en àmbits i situacions de complexitat diversa pel que fa a la salut planetària.
 • Resoldre situacions complexes, de manera viable i sostenible, avaluant els resultats de la resolució i la seva implementació.

Competències transversals

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques. 

Competències específiques 

 • Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, fent servir models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors del canvi ambiental i els seus efectes sobre la salut, i que permetin plantejar les possibles solucions per garantir la salut de manera sostenible.
 • Dissenyar projectes de recerca i intervencions, aplicant i integrant coneixement avançat sobre els factors socioeconòmics, polítics i culturals que interactuen i afecten la salut humana i promouen la degradació dels sistemes naturals. 
 • Interpretar críticament, sintetitzar i integrar els resultats d'anàlisis quantitatives i qualitatives procedents de la recerca en les principals disciplines científiques relacionades amb la salut planetària (ciències de la salut, ciències naturals i del clima, ciències socials i economia).
 • Seleccionar i aplicar les metodologies avançades i els recursos procedents de les diferents disciplines científiques en l'àmbit de la salut planetària per resoldre estratègicament situacions i problemes complexos.
 • Dominar el llenguatge i les convencions comunicatives dels camps disciplinaris de la salut planetària per poder actuar com a interlocutors en l'àmbit professional, formulant argumentacions i transmetent resultats i idees d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Implementar projectes de recerca o intervencions en l'àmbit de la salut planetària amb iniciativa i autonomia, integrant una visió multidisciplinària, i transferir els resultats principals als actors implicats.
 • Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, la promoció i la gestió de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat.
 • Formular prediccions sobre l'evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris que considerin factors socioeconòmics, polítics i culturals.
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Juntament amb:


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.