Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

Objectius

El màster universitari de Salut Planetària té com a objectiu dotar les persones titulades de les competències necessàries per promoure la salut a escala global respectant els límits dels sistemes naturals del planeta, per mitjà de l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat lligats a la crisi climàtica i ambiental global, el disseny de solucions i la implementació d'aquestes solucions en les nostres societats, des de les àrees de coneixement respectives. 

El programa proporciona una formació especialitzada en els efectes que el canvi climàtic i el canvi ambiental global tenen per a la salut, centrant-se en les àrees que a escala internacional s'han definit com els reptes principals de la humanitat: els sistemes alimentaris, l'ús de terra, la pèrdua de biodiversitat, l'escassetat de recursos hídrics, la contaminació global, la urbanització i el canvi climàtic. Per mitjà d'un enfocament interdisciplinari, dota l'alumnat amb els coneixements i les eines necessaris perquè puguin dissenyar solucions i implementar canvis en la nostra societat mitjançant la investigació, el desenvolupament, la innovació i la promoció de polítiques de salut pública i ambientals des de l'acadèmia, les administracions públiques o el sector privat. 

Perfils

Aquest màster pretén preparar professionals per a la planificació i implementació de projectes de recerca i intervencions adreçats a millorar la salut de la població a escala global, mitjançant la preservació dels sistemes naturals, la promoció de la sostenibilitat ambiental i la disminució de les desigualtats socials. El caràcter interdisciplinari de la formació capacita les persones titulades per integrar i aplicar els coneixements i les metodologies de les diverses disciplines que configuren la salut planetària.

En aquest sentit, el màster forma professionals amb una visió transdisciplinària, capaços d'analitzar els riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació integrant el coneixement de diverses disciplines. Els i les professionals en salut planetària estaran preparats i preparades per treballar en equips multidisciplinaris en el desenvolupament de solucions que responguin als principals reptes de la salut planetària.

Competències

Competències generals

 • Cercar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per donar suport a la presa de decisions en escenaris complexos.
 • Treballar amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns en relació amb la salut planetària.
 • Aplicar el pensament creatiu per proposar millores o solucions en àmbits i situacions de complexitat diversa pel que fa a la salut planetària.
 • Resoldre situacions complexes, de manera viable i sostenible, avaluant els resultats de la resolució i la seva implementació.

Competències transversals

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques. 

Competències específiques 

 • Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, fent servir models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors del canvi ambiental i els seus efectes sobre la salut, i que permetin plantejar les possibles solucions per garantir la salut de manera sostenible.
 • Dissenyar projectes de recerca i intervencions, aplicant i integrant coneixement avançat sobre els factors socioeconòmics, polítics i culturals que interactuen i afecten la salut humana i promouen la degradació dels sistemes naturals. 
 • Interpretar críticament, sintetitzar i integrar els resultats d'anàlisis quantitatives i qualitatives procedents de la recerca en les principals disciplines científiques relacionades amb la salut planetària (ciències de la salut, ciències naturals i del clima, ciències socials i economia).
 • Seleccionar i aplicar les metodologies avançades i els recursos procedents de les diferents disciplines científiques en l'àmbit de la salut planetària per resoldre estratègicament situacions i problemes complexos.
 • Dominar el llenguatge i les convencions comunicatives dels camps disciplinaris de la salut planetària per poder actuar com a interlocutoció en l'àmbit professional, formulant argumentacions i transmetent resultats i idees d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Implementar projectes de recerca o intervencions en l'àmbit de la salut planetària amb iniciativa i autonomia, integrant una visió multidisciplinària, i transferir els resultats principals a les persones implicades.
 • Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, la promoció i la gestió de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat.
 • Formular prediccions sobre l'evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris que considerin factors socioeconòmics, polítics i culturals.

Propera matrícula:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Juntament amb:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Què és la salut planetària?

Magazine Salud Planetaria

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.