Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Digital / eHealth

Objectius
L'objectiu general que ens proposem és formar professionals de la salut per tal que adquireixin les competències necessàries que els permetin detectar, dissenyar, implementar i avaluar possibles solucions tecnològiques que afavoreixin l'apoderament de les persones, la salut participativa i la transformació digital del món de la salut.
Perfils

Els professionals formats amb aquest màster poden ocupar llocs de treball en diferents empreses o institucions:

 • Administracions autonòmiques i estatals.
 • Departaments sanitaris i clínics en organitzacions de l'entorn de la salut (hospitals, centres de atenció primària, centres de salut mental o centres sociosanitaris).
 • Departaments de sistemes d'informació en organitzacions sanitàries i sociosanitàries (com hospitals i centres assistencials).
 • Empreses i professionals del sector biomèdic, biotecnològic o similars.
 • Farmacèutiques.
 • Empreses d'investigació en el campo de la salut en línia.
 • Empreses d'assegurances mèdiques i mútues de l'ecosistema de la salut.
Competències

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que les estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexiones sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els seus coneixements i raons últimes que els sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.


Competències generals

 • Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert de salut en línia.
 • Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora.
 • Aplicar les tècniques d'investigació, recerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb la salut en línia.
 • Entendre les normatives vigents, així com els codis ètics rellevants, actuant sempre emparant-se en el disseny, l'avaluació o la implementació de qualsevol projecte de salut en línia.
 • Prendre decisions basades en l'evidència per a escollir la millor alternativa en cada situació, seguint un procés sistemàtic i responsabilitzant-se de les conseqüències de la decisió.
 


Competències transversals

 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinar.
 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat a la pràctica professional.
 • Liderar i dirigir equips de treball o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.


Competències específiques

 • Detectar necessitats a l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions de salut en línia que permetin optimitzar la promoció i la gestió de la salut tant a nivell individual com poblacional.
 • Dominar el llenguatge empleat per equips multidisciplinars per a poder actuar com a interlocutor i ser capaç de formular preguntes adequades que permetin fer una anàlisi de dades i que la interpretació dels resultats d'aquesta ajudi a generar solucions i emprendre accions.
 • Identificar, avaluar i utilitzar les solucions tecnològiques centrades en l'usuari que aporten més valor i siguin les més adequades per a la prevenció, la promoció i la gestió de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans.
 • Reconèixer les claus de l'estructura, la gestió, l'organització i la presa de decisions del sistema sanitari en tots els nivells: micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.
 • Identificar i justificar els mecanismes de seguretat, la interoperabilitat, els estàndards de comunicació i la legislació de protecció de la informació que s'han de tenir en compte a l'hora de prestar qualsevol servei de salut en línia.
 • Planificar, concebre, desenvolupar i dirigir projectes en l'àmbit de la salut en línia, liderant-ne la posada en marxa i la millora contínua, així com valorant-ne l'impacte clínic, econòmic i social.
 • Impulsar l'ús adequat de les eines de comunicació i màrqueting digital per a la promoció i la millora de la salut.
 • Utilitzar adequadament les eines de programari estadístic necessàries per a abordar els diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.

 

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació