Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Salut Digital (eHealth)

Objectius
L'objectiu general que ens proposem és formar professionals de la salut per tal que adquireixin les competències necessàries que els permetin detectar, dissenyar, implementar i avaluar possibles solucions tecnològiques que afavoreixin l'apoderament de les persones, la salut participativa i la transformació digital del món de la salut.
Perfils

Els professionals formats amb aquest màster poden ocupar llocs de treball en diferents empreses o institucions:

 • Administracions autonòmiques i estatals.
 • Departaments sanitaris i clínics en organitzacions de l'entorn de la salut (hospitals, centres de atenció primària, centres de salut mental o centres sociosanitaris).
 • Departaments de sistemes d'informació en organitzacions sanitàries i sociosanitàries (com hospitals i centres assistencials).
 • Empreses i professionals del sector biomèdic, biotecnològic o similars.
 • Farmacèutiques.
 • Empreses d'investigació en el campo de la salut en línia.
 • Empreses d'assegurances mèdiques i mútues de l'ecosistema de la salut.
Competències

 

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexiones sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les seves conclusions -i els seus coneixements i raons últimes que els sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.


Competències generals

 • Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert/a de salut en línia.
 • Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora.
 • Aplicar les tècniques d'investigació, recerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb la salut en línia.
 • Entendre les normatives vigents, així com els codis ètics rellevants, actuant sempre emparant-se en el disseny, l'avaluació o la implementació de qualsevol projecte de salut en línia.
 • Prendre decisions basades en l'evidència per a escollir la millor alternativa en cada situació, seguint un procés sistemàtic i responsabilitzant-se de les conseqüències de la decisió.
 


Competències transversals

 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinar.
 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat a la pràctica professional.
 • Liderar i dirigir equips de treball o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.


Competències específiques

 • Detectar necessitats a l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions de salut en línia que permetin optimitzar la promoció i la gestió de la eSalut tant a nivell individual com poblacional.
 • Dominar el llenguatge empleat per equips multidisciplinars per a poder actuar com a interlocutor i ser capaç de formular preguntes adequades que permetin fer una anàlisi de dades i que la interpretació dels resultats d'aquesta ajudi a generar solucions i emprendre accions.
 • Identificar, avaluar i utilitzar les solucions tecnològiques centrades en l'usuari i l'usuaria que aporten més valor i siguin les més adequades per a la prevenció, la promoció i la gestió de la salut i la qualitat de vida de la ciutadania.
 • Reconèixer les claus de l'estructura, la gestió, l'organització i la presa de decisions del sistema sanitari en tots els nivells: micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.
 • Identificar i justificar els mecanismes de seguretat, la interoperabilitat, els estàndards de comunicació i la legislació de protecció de la informació que s'han de tenir en compte a l'hora de prestar qualsevol servei de salut en línia.
 • Planificar, concebre, desenvolupar i dirigir projectes en l'àmbit de la salut en línia, liderant-ne la posada en marxa i la millora contínua, així com valorant-ne l'impacte clínic, econòmic i social.
 • Impulsar l'ús adequat de les eines de comunicació i màrqueting digital per a la promoció i la millora de la salut.
 • Utilitzar adequadament les eines de programari estadístic necessàries per a abordar els diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.