Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa

El Màster en Responsabilitat Social Corporativa és una perfecta opció de continuïtat per als graduats en diferents titulacions homologades dels àmbits de les Ciències Socials i Jurídiques, especialment les titulacions relacionades amb l'administració i direcció d'empreses, l'economia, les relacions laborals, el màrqueting, el turisme, el dret i la psicologia. També representa una bona opció de continuïtat per a diferents perfils d'enginyeria. D'altra banda, la titulació està oberta a qualsevol perfil d'estudiant que vulgui aprofundir o li calguin professionalment les eines relacionades amb la responsabilitat social corporativa.

La orientació al títol es tant professional com acadèmica i investigadora. Al respecte, es proposa una estructura dels continguts amb un primer bloc d'assignatures bàsiques en les que es treballaran elements conceptuals i d'actualitat en relació a la responsabilitat però on especialment es presentarà els eixos principals de la transformació en l'empresa vinculada a la responsabilitat, introduint-los en la temàtica i en els aspectes relacionats amb la direcció estratègica, el disseny i implementació gradual de la Responsabilitat Social Corporativa, amb especial atenció a la gestió dels grups d'interès d'aquesta transformació. En un segon bloc d'obligatorietat s'abordaran les claus de la transformació pel que fa referència a les principals àrees de valor de l'empresa: finances, direcció de persones i proveïment. S'observaran les mesures que es poden dur a terme en cadascuna d'aquestes i com poden contribuir a la transformació dels principals elements de la cadena de valor. En relació a aquesta, el tercer mòdul obligatori presenta precisament els elements que tenen a veure amb la seva evolució, especialment els relacionats amb la producció neta  i les bones pràctiques ambientals, els sistemes i eines de gestió responsable i el màrqueting responsable.


A continuació es desplega una oferta d'optativitat que es desenvolupa en tres àmbits professionalitzadors diferents, dos assignatures metodològiques i una assignatura de pràctiques professionals. Així, en primer lloc un bloc de tres assignatures conforma un primer àmbit (Habilitats directives per a la Responsabilitat social Corporativa) que s'enfoca a aquells perfils que necessiten una intensificació pel que respecte a aquestes habilitats, destacant aspectes com el lideratge, la innovació o la gestió de projectes. Un segon àmbit (Medi ambient i Territori), cobreix les necessitats formatives relacionades amb la gestió de projectes que prioritzin l'element mediambiental i la relació amb el territori, destacant aspectes com el reconeixement del canvi climàtic, la gestió de la petjada de carboni generada, la prevenció i correcció de la contaminació així com els elements polítics, econòmics, jurídics o territorials que giren entorn a la gestió de la sostenibilitat. Un tercer àmbit  (Empresa, Economia Social i Drets Humans) inclou aspectes relacionats amb el vincle de les empreses responsables amb l'economia social, abordant aquí elements relacionats a aquest emergent sector, però també amb el cooperativisme o amb els moviments lligats al consum responsable, a més d'afegir una perspectiva vinculada a la globalització i la gestió dels possibles impactes de les empreses multinacionals en els drets humans dels països on es realitzen la seva activitat. Si l'estudiant vol cursar qualsevol dels tres àmbits haurà de realitzar obligatòriament les tres assignatures de les que composa i que es poden veure en l'esquema adjunt:
 
Àmbit 1- Habilitats Directives per a la Responsabilitat Social Corporativa

  •  Habilitats per a la direcció
  •  Direcció de la innovació
  •  Promoció de nous projectes

 

Àmbit 2 - Medi Ambient i Territori

  •  Canvi climàtic i petjada de carboni
  •  Prevenció i correcció de la contaminació
  •  Territori i sostenibilitat

 

Àmbit 3- Empresa, Economia Social i Drets Humans

  •  Economia social, cooperativisme i RSC
  •  Consum responsable i intel·ligència de mercat
  •  Multinacionals i drets humans

 
Tenint en compte que s'han de cursar setze crèdits d'optativitat, en aquest cas els estudiants podran realitzar també qualsevol altra assignatura optativa, ja pertanyi a un altre àmbit, sigui una de les assignatures metodològiques o bé a les pràctiques professionals, la qual cosa aporta riquesa a l'oferta desplegada en el pla d'estudis


A més, a aquests tres àmbits l'oferta d' optativitat afegeix dos assignatures (Mètodes de recerca quantitativa i Mètodes de recerca qualitativa) que aporten els instruments metodològics bàsics per a aquells estudiants enfocats a un perfil acadèmic i investigador o que, per les seves necessitats formatives, precisin qualsevol d'aquestes eines. Finalment, s'ofereix també una assignatura de pràctiques professionals que vol cobrir la possibilitat per part d'alguns estudiants de tenir contacte directe amb la realitat empresarial relacionada amb la RSC i per la qual es comptarà amb la col·laboració d'empreses associades a la universitat i/o provinents de futurs acords de col·laboració en el marc de l'estratègia global de la titulació.


Com s'ha comentat, l' optativitat podrà cursar- se o bé a través de qualsevol dels tres àmbits esmentats, o bé de les dues assignatures metodològiques i/o també de l'assignatura de pràctiques professionals. A més s' ha afegir que els estudiants sempre tindran la possibilitat de triar lliurement entre quatre diferents assignatures, sense haver de seguir obligatòriament un àmbit o orientació concreta i d'acord amb els seus interessos formatius i professionals, escollint aquelles eines que pensin els seran més útils.


Finalment, la titulació té la seva culminació en el Treball Final de Màster (de realització obligatòria) en el qual es proporcionarà la reflexió teòrica i aplicada dels diferents aspectes que s'han anat treballant al llarg del programa. Referent al mateix cal assenyalar que el treball tindrà un enfocament eminentment pràctic i que també es relacionarà de manera directa amb els perfils professionals als quals la titulació dóna resposta. Finalment, com a element de possible continuïtat és important assenyalar que si els estudiants trien l'orientació acadèmica i investigadora se'ls oferirà un itinerari formatiu que els permetrà optar a accedir a Estudis de Doctorat, ja sigui en l'àmbit de la Societat de la Informació dins de la mateixa UOC com en futures línies de doctorat a la mateixa universitat i/o en col·laboració amb altres entitats formatives.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

Els graduats opinen

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.