Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Psicopedagogia

Càrrega lectiva

Per a l'obtenció del títol, es necessiten 60 crèdits ECTS, que s'organitzen en diferents blocs:

  • 35 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries
  • 10 crèdits ECTS d'assignatures optatives
  • 9 crèdits ECTS de pràctiques externes
  • 6 crèdits ECTS corresponents al treball final de màster
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 35
Optatives 10
Pràctiques externes 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

L'optativitat en aquest Màster de Psicopedagogia fa referència a les tres especialitats o itineraris que s'ofereixen de les quals cal escollir-ne una: Intervenció psicopedagògica per la millora de la pràctica educativa, Intervenció psicopedagògica en l'àmbit socio-comunitari i Intervenció psicopedagògica en l'àmbit laboral.

 

Perfils d'optativitat

Perfil 1: Intervenció psicopedagògica per a la millora de la pràctica educativa

Aquest itinerari va dirigit als professionals que volen exercir professionalment com a psicopedagog o orientador en el context formal, tenint en compte els diferents nivells educatius (infantil, primària, secundària i posobligatoria). pretén donar resposta a les problemàtiques identificades en aquest context (dificultats d'aprenentatge, ús de tecnologies, convivència escolar...), en les quals el psicopedagog pot actuar des de la intervenció, l'assessorament i l'orientació.

Perfil 2: Intervenció psicopedagògica en l'àmbit sociocomunitari

Aquesta especialitat va dirigida als professionals que vulguin dissenyar, desenvolupar i avaluar programes en l'àmbit de l'educació no formal, així com orientar, assessorar i supervisar equips en aquesta àrea d'intervenció. De forma general es tracta d'un sector d'intervenció que es concreta en: infància en sistemes de protecció (en centres de dia i residencials), famílies en situació de risc social, serveis d'atenció a persones amb discapacitat i/o dependència, la formació de persones adultes, els centres penitenciaris, els serveis de tractament de drogodependències, els programes i les institucions vinculades amb la justícia juvenil, projectes d'alfabetització digital, etc.

Perfil 3: Intervenció psicopedagògica en l'àmbit laboral

Aquest itinerari es dirigeix a professionals que vulguin analitzar i intervenir sociolaboralment en les organitzacions i en les diferents dimensions que configuren el món del treball. L'anàlisi i la intervenció es duu a terme sobre les pràctiques laborals amb l'objectiu de millorar els seus diferents aspectes i crear les condicions perquè les organitzacions siguin espais laborals més efectius i amb una major qualitat de vida. En l'àmbit de la intervenció al món del treball, els seus objectius es podrien resumir en l'anàlisi, el diagnòstic i la intervenció en la realitat laboral per dinamitzar les seves diferents dimensions: orientació i inserció laboral, programes de promoció econòmica, intervenció psicopedagògica al llarg de la vida, etc.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura  Obligatòria
Durada 9 crèdits ECTS, que equivalen a 225 hores (mínim de 50 hores presencials + 175 hores a l'aula virtual). Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial
Requisits

Haver superat 20 crèdits de la titulació, 15 dels quals han de ser d¿assignatures obligatòries.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, han de cursar fins a un màxim de 16 crèdits ECTS de complements formatius els estudiants sense perfil d'ingrés recomanat.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

  • Psicologia del desenvolupament (6 crèdits ECTS)

  • Societat, família i educació (5 crèdits ECTS)

  • Processos i contextos educatius (5 crèdits ECTS)

La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per a obtenir el títol.

Treball Final de Màster

Els estudis de Psicopedagogia conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Psicopedagogia el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte de recerca individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari de Psicopedagogia. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster universitari de Psicopedagogia s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels tres àmbits establerts: àmbit de millora de la pràctica educativa, àmbit sociocomunitari i àmbit laboral. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de presentar i defensar la versió final del TFM davant una comissió d'avaluació formada per dos professors del màster universitari de Psicopedagogia, que l'avaluen; un d'ells serà el tutor. Cada professor avaluarà de manera individual el treball i posteriorment hi haurà una posada en comú i es redactarà l'acta d'avaluació amb la nota definitiva. A més, prèviament, el Tribunal d'Avaluació rep un informe valoratiu fet per un company, és a dir, per un altre estudiant de l'assignatura de TFM del màster del mateix semestre.

La qualificació del treball final consta de dos parts: (1) el lliurament d'activitats del procés d'elaboració del TFM (10% de la nota final), i (2) el lliurament i la defensa del TFM definitiu (90% de la nota final). La defensa s'ha de fer mitjançant l'enviament d'una presentació de màxim cinc diapositives que sintetitzin l'essència del treball i d'un vídeo - de com a màxim cinc minuts - on es presenti aquest treball final.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Recursos per a l'aprenentatge

El màster universitari de Psicopedagogia disposa d'uns recursos d'aprenentatge de diferent tipologia (en format paper, audiovisual, etc.) que, d'acord amb el model educatiu totalment virtual de la Universitat, permeten als estudiants de treballar i assumir els continguts del màster.

Proper accés:
abril 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Coneix el Màster de Psicopedagogia

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.