Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Càrrega lectiva

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i l'acreditació d'aquestes matèries.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a assolir les competències associades a cada assignatura, tenint en compte que s'estableix que 1 crèdit ECTS equival a 25 hores d'estudi. Tot i així, el nombre d'hores reals de dedicació d'un estudiant pot variar segons els coneixements previs, les destreses i les circumstàncies que té.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 30
Optatives 15
Pràcticum 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

Planificació 1 any (2 semestres)

Assignatures semestre 1 30 Crèdits 
Total                                                                                                           60
Reptes i necessitats per al professional de la salut mental infantojuvenil 5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació cognitivoconductual 5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació humanista 5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació sistèmica 5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació psicodinàmica 5
Assignatura optativa 1 5
 
Assignatures semestre 2 30 Crèdits
Integració de models i tècniques d'intervenció 5
Assignatura optativa 2 5
Assignatura optativa 3 5
Pràcticum 9
Treball final màster 6
 

 

Planificació 2 anys (4 semestres)

Total                                                                                                         60
Assignatures semestre 1 15Crèdits
Reptes i necessitats per al professional de la salut mental infantojuvenil
5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació cognitivoconductual
5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació humanista 5
   
Assignatures semestre 2 15Crèdits
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació sistèmica 5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació psicodinàmica 5
Assignatura optativa 1 5
 
Assignatures semestre 3 15 Crèdits
Integració de models i tècniques d'intervenció 5
Assignatura optativa 2 5
Assignatura optativa 3 5
 
Assignatures semestre 4 15 Crèdits
Pràcticum 9
Treball final màster 6
 

 

Durada
Es preveu que el màster universitari de Psicologia infantil i juvenil es pugui cursar en un any acadèmic (2 semestres), en cas que l'estudiant tingui dedicació completa o bé, en un mínim de dos anys si es cursa a temps parcial (4 semestres).
Complements de formació

Els estudiants que provinguin de la llicenciatura o el grau de Psicologia no han de cursar cap complement formatiu. L'accés al màster és directe.

Els estudiants que provinguin de la llicenciatura o el màster de Psicopedagogia o de la llicenciatura o el grau de Medicina, especialitat de Psiquiatria, han de cursar entre 6 i 9 crèdits ECTS de complements formatius.

En concret, els estudiants que provinguin de la llicenciatura o el màster de Psicopedagogia (i titulacions afins) han de cursar:

  • Psicopatologia infantil (3 crèdits ECTS)

  • Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I (3 crèdits ECTS)

Els estudiants que provinguin de la llicenciatura o el grau de Medicina, especialitat de Psiquiatria, han de cursar:

  • Psicologia del desenvolupament (6 crèdits ECTS)

  • Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I (3 crèdits ECTS)

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil el treball final té 6 crèdits ECTS.


El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el màster de Psicologia Infantil i Juvenil s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels cinc àmbits establerts: Promoció de la salut mental en la infància i l'adolescència, Educació emocional i intervenció psicològica, Atenció precoç, criança i treball amb famílies, Inclusió socioeducativa i intervenció en xarxa, Violència familiar i escolar. El tutor o tutora acadèmic/a de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor o tutora del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual i síncrona davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) la nota de l'avaluació continua sobre el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la nota del treball escrit del projecte o estudi final realitzat i (3) la nota de la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Obligatòria
Durada

9 crèdits ECTS, que equivalen a 225 hores de les quals 150 són pràctiques presencials a un centre i 75 són de treball a l'aula de l'assignatura.

Modalitat/s

Les pràctiques al centre són presencials.

Requisits

Cal haver aprovat les assignatures obligatòries.

 

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor docent col·laborador de la UOC a l'aula virtual. Ambdós asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu establert.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Recursos per a l'aprenentatge

Els estudiants del màster universitari de Psicologia infantil i juvenil disposen de material didàctic per a cada assignatura. El material facilita i estimula el procés d'aprenentatge.

El material inclou una àmplia tipologia de suports i recursos: materials creats específicament per al màster, articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas, vídeos, etc. El format del material didàctic és, en cada moment, el més adequat per a assolir els objectius i les competències fixades.

El professor col·laborador també pot complementar aquests materials amb altres recursos necessaris per a fer les proves d'avaluació continuada.

Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta d'estudiants i professors col·laboradors tenen lloc mitjançant els diferents espais habilitats a l'aula amb aquesta finalitat (espai de debat, fòrum, i també diferents eines complementàries d'interacció 2.0). S'hi convida a participar-hi per a intercanviar opinions o exposar qualsevol tema relacionat amb l'assignatura o l'aula, per tal de construir conjuntament els coneixements de l'assignatura.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.