Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Objectius

L'objectiu general del màster de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció és dotar l'estudiant d'eines que facilitin i millorin la seva activitat professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil. Per aconseguir aquest objectiu general, s'estableixen una sèrie d'objectius concrets:

 • Proporcionar coneixements avançats sobre diferents orientacions teòriques de la psicologia: cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica.
 • Obtenir coneixements sobre les diferents etapes del desenvolupament psicològic al llarg de les primeres etapes de la vida d'una persona, des de la infància a l'adolescència, i els efectes de l'educació en aquest procés.
 • Obtenir coneixements dels principals trastorns que poden aparèixer durant la infància i l'adolescència.
 • Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament.
 • Adquirir la capacitat de dissenyar, implementar i avaluar plans d'intervenció adequats per a cada cas i context, integrant adequadament els recursos de què es disposen.
 • Adquirir coneixements avançats sobre com aplicar les TIC dirigides a nens i adolescents, i treure el màxim rendiment en l'àmbit clínic i de la salut.
 • Adquirir la capacitat d'elaborar informes psicològics.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
 • Adquirir una correcta deontologia professional compromesa amb els drets humans fonamentals.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
Perfils

El màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil s'adreça tant a persones que s'acaben de llicenciar i graduar com a professionals que volen especialitzar-se en la pràctica professional de la intervenció psicològica en nens i adolescents. En concret s'adreça a:

 • Titulats en Psicologia que vulguin especialitzar-se en la intervenció psicològica amb nens i adolescents.
 • Professionals de la psicologia, la psiquiatria o la psicopedagogia amb una llarga trajectòria en l'àmbit, i que vulguin actualitzar i incorporar noves eines a la pràctica clínica o psicopedagògica.
 • Professionals de la salut mental procedents de l'àmbit de la intervenció en adults que vulguin conèixer el tracte amb nens i adolescents per completar la seva formació o fer un canvi en la població a la qual atenen en l'àmbit professional.
 • Professionals amb una llarga trajectòria en l'àmbit, que vulguin conèixer i integrar a la pràctica clínica altres perspectives o plantejaments teòrics en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil que vulguin.
Competències


Competències bàsiques

 • Capacitat per a tenir coneixements que aportin una base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades amb l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat per a comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per a seguir estudiant i actualitzant els seus coneixements d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.


Competències transversals

 • Capacitat per a reconèixer i comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, i també els models teòrics de referència corresponents.
 • Capacitat per a aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per valorar els diferents factors que incideixen en una situació, i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències.
 • Capacitat per a reflexionar i per a actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, el disseny i el seguiment de cada procés d'intervenció.
 • Capacitat per a adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball, i abordar un cas o resoldre un problema de la manera més efectiva possible.
 • Capacitat per a generar noves idees amb el propòsit de donar resposta, de manera imaginativa i innovadora, a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives o socials.
 • Capacitat per a utilitzar les eines TIC i els entorns digitals per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals.
 • Capacitat per a expressar-se per escrit, amb el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit, i elaborar dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.


Competències específiques

 • Capacitat per a identificar i analitzar críticament les necessitats i els reptes que, en la societat actual, es plantegen els professionals de l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.
 • Capacitat per a comprendre la complexitat del paper del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil, i per a actuar d'acord amb això en diferents camps, tenint en compte aspectes ètics, legals i metodològics.
 • Capacitat per a analitzar, relacionar i utilitzar de manera integrada models i posicions teòriques diferents en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.
 • Capacitat per a comprendre, analitzar i aplicar les principals tècniques existents en el marc dels models teòrics de referència, en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.
 • Capacitat per a identificar, analitzar i valorar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas, amb el propòsit de determinar la línia d'actuació més idònia per a cada situació i context específics en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.
 • Capacitat per a dissenyar, planificar i aplicar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas, i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.
 • Capacitat per a fer el seguiment i valorar l'evolució del conjunt de decisions i accions implicades en la intervenció a partir de la definició i l'avaluació d'indicadors de procés dins del pla d'intervenció establert en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.
 • Capacitat per a analitzar les necessitats, dissenyar i aplicar accions i plans d'intervenció psicològica de l'àmbit infantil i juvenil que integrin l'ús de recursos TIC amb el propòsit de millorar o potenciar l'eficàcia de les tècniques o estratègies escollides per a cada cas i context específics.
 • Capacitat per a comunicar resultats i conclusions d'una intervenció de manera efectiva i adaptada als diferents interlocutors implicats, utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil, i tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, amb diferents mitjans, canals i formats.
 • Capacitat per a identificar les necessitats personals i professionals pròpies, i també les del context social d'intervenció, amb el propòsit d'actualitzar-se i desenvolupar-se professionalment de manera permanent en els camps relacionats amb la intervenció psicològica infantil i juvenil.


Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.