Accès obert Vols més informació?

Psicologia General Sanitària (Interuniversitari: UdG-UOC)

Màster universitari

El màster universitari de Psicologia general sanitària UOC-UdG té per objectiu principal preparar els estudiants com a professionals competents en l'àmbit de la psicologia general sanitària, habilitant-los per a l'exercici de la professió sanitària de psicòleg general sanitari, segons el que recull la disposició addicional setena de la Llei general de salut pública 33/2011.

Títol: Psicologia General Sanitària (Interuniversitari: UdG-UOC)

Idioma: català

Aquesta llei explicita que els professionals de la psicologia general sanitària, com a professió regulada, han de tenir el corresponent títol oficial del màster obtingut d'acord amb el que es preveu en l'article 15.4 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, segons les condiciones establertes por l'Acord del Consell de Ministres del 31 de maig de 2013, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat del 4 de juny de 2013.

El màster universitari de Psicologia general sanitària UOC-UdG segueix les directrius establertes en l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, publicada en el BOE del 14 de juny de 2013, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària que habiliten per a l'exercici de la professió titulada i regulada de psicòleg general sanitari.

S'ha concebut el màster com una formació aplicada, avançada i especialitzada en un cos de coneixements conceptuals, procedimentals, tècnics i actitudinals que permetin als professionals desenvolupar-se en l'àmbit de la psicologia general sanitària i que inclou la pràctica clínica. Amb els continguts d'aquest màster també es vol aconseguir la formació investigadora bàsica i aplicada a l'àmbit clínic sanitari, a més d'un desenvolupament avançat de les capacitats crítiques i reflexives que redundin en una millora de la pràctica professional.

Es vol que els estudiants adquireixin les habilitats, competències i coneixements necessaris per a afrontar els diversos problemes que es poden plantejar en l'exercici de la professió de psicòleg general sanitari i que siguin capaços d'anar assumint l'autonomia necessària per a prendre decisions por ells mateixos, sense deixar d'aprendre a treballar en equip amb els professionals dels altres àmbits amb qui hagin de relacionar-se i col·laborar en l'atenció dels pacients, fent servir els recursos científics i professionals necessaris.

El màster de Psicologia general sanitària consta de 90 crèdits ECTS. Tots els crèdits són obligatoris. L'ensenyament s'estructura en dos cursos acadèmics, que es distribueixen en els mòduls següents:

I. Mòdul bàsic: Els fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària (6 ECTS)

II. Mòdul específic (42 ECTS):

1. Avaluació i diagnòstic en psicologia de la salut (6 ECTS)
2. Intervenció en psicologia de la salut (30 ECTS)
3. Entrenament en habilitats bàsiques de psicòleg general sanitari (6 ECTS)

III. Mòdul de pràctiques externes (30 ECTS)

IV. Mòdul de treball de final de màster (12 ECTS)

 

La docència del màster és en català.

El programa es fa juntament amb la Universitat de Girona (UdG), universitat coordinadora i que gestiona el procés de matriculació.

 

Per a més informacióhttps://www.udg.edu/ca/masters-en-educacio-i-psicologia/Psicologia-General-Sanitaria

 

Necessites més informació?

Consulta els detalls
de la preinscripció

Juntament amb:

udg-logo

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE