Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Psicologia General Sanitària

El màster universitari de Psicologia General Sanitària té per objectiu habilitar per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de professional de la psicologia general sanitària (Ordre ministerial ECD/1070/2013). Es tracta d'un títol de caràcter professionalitzador per a les persones llicenciades o graduades en Psicologia que vulguin desenvolupar la seva activitat en l'àmbit sanitari.

Crèdits: 90 ECTS

Inici: 27 setembre 2023

Títol: Psicologia General Sanitària

El Màster Universitari de Psicologia General Sanitària permet desenvolupar l'activitat professional de psicologia sanitària, tant per compte propi com aliena, en centres assistencials registrats com a centres sanitaris. 

 

El programa està dissenyat des d'una perspectiva teòrica plural i amb un marcat èmfasi en el desenvolupament d'habilitats terapèutiques. Es pretén dotar al professional de la psicologia d'una formació de qualitat que pugui aplicar-se a la prevenció, promoció i intervenció, en diferents contextos i poblacions per les quals el títol habilita.

 
 
  També et pot interessar:

 

Titulació oficial

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de matrícula

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE