Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes - Especialitat matemàtiques (interuniversitari UAB-UB-UOC-UPC)

Coordinades per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), quatre universitats catalanes ofereixen un màster de formació de professorat que desenvolupa les competències professionals teòriques i pràctiques necessàries per ser un bon professor de matemàtiques. Les classes es faran a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), al Campus Diagonal Sud (Barcelona).

Crèdits: 60 ECTS

Títol: Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes - Especialitat matemàtiques (interuniversitari UAB-UB-UOC-UPC)

Idioma: Català

Com a universitat coordinadora, la UAB facilita aquesta pàgina informativa

Així mateix, per saber com funciona el procés de preinscripció i matrícula, és molt recomanable consultar i llegir detingudament la informació sobre l'accés que trobareu en aquest enllaç.

El màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes consta d'un únic curs de 60 crèdits distribuïts en sis mòduls que coincideixen, en conjunt, amb els mòduls indicats en l'Ordre ministerial que regula el màster (ECI/3858/2007, de 27 de desembre).

Aquests ensenyaments s'estructuren d'acord amb les matèries i els àmbits docents de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat. Són estudis presencials, excepte el mòdul de Formació psicopedagògica, que es pot cursar tant en la modalitat presencial com en la modalitat virtual.

El màster consta d'una única especialitat: Matemàtiques.

A excepció del Treball final de màster, que té caràcter semestral, tots els mòduls tenen caràcter anual perquè es puguin dur a terme al llarg de tot el curs en diferents fases. Això fa possible una interrelació entre els diferents mòduls acadèmics i el mòdul de Pràcticum, en un procés en què s'alternen els períodes de classe a la universitat i les estades en un centre de secundària.

Ateses les característiques professionalitzadores del màster, i atès que aquest títol és un requisit per a la docència en totes les etapes de l'educació secundària, el perfil de l'estudiant d'aquest màster és el d'un llicenciat o graduat en Matemàtiques o en alguna altra disciplina en què el pes de les matemàtiques sigui important en el seu pla d'estudis (Física o Enginyeria) que tingui intenció de dedicar-se professionalment a l'ensenyament de les matemàtiques en l'educació secundària.

Resolució de 29 de juliol de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es publica el pla d'estudis del màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (màster conjunt de les universitats Autònoma de Barcelona, Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra i Oberta de Catalunya). Publicat a: BOE, núm. 193, d'11 d'agost de 2016, pàgines 58.895 a 58.896 (2 pàg.)

PDF de la disposició.

 

 

Titulació oficial

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Necessites més informació?

Consulta els detalls de la preinscripció

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE