Requisits acadèmics

Va dirigit a llicenciats, arquitectes, enginyers, diplomats i graduats que vulguin ser professors d'ensenyament secundari, formació professional o ensenyament d'idiomes.

Per a accedir a les diferents especialitats del màster s'ha d'estar en possessió d'una titulació idònia o concordant amb l'especialitat docent, d'acord amb les resolucions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a accedir a la borsa d'interins.

L'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya és la responsable del procés de preinscripció al màster de secundària per a totes les universitats catalanes que imparteixen alguna de les especialitats. Publica anualment els requisits d'accés a cada especialitat i realitza el repartiment de places. Un cop finalitzat el procés, l'Oficina envia a les universitats catalanes el llistat d'estudiants admesos a cada especialitat de màster.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a la UPF com a universitat coordinadora del màster.

Coneixements previs

Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres branques de coneixement diferents als perfils d'ingrés recomanats podran ser admesos al màster prèvia valoració per part de la comissió d'admissió, i se'ls podria fer cursar un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en dues assignatures:

  • Introducció a l'empresa (4 ECTS)
  • Fonaments d'estadística (6 ECTS).

Aquests complements s'hauran de cursar durant el primer o segon semestre del programa per als estudiants que ho facin a temps parcial (en més d' 1 any) i durant el primer semestre per als estudiants que ho segueixin a temps complet (1 any).

Juntament amb:

upf

Reinventant la universitat

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE