Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals

El màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals online de la UOC et forma en una professió amb molta demanda, atesa la necessitat social i legal de les empreses en matèria de prevenció i seguretat en l'àmbit laboral.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 19 octubre 2022

Títol: Prevenció de Riscos Laborals

Per què estudiar el màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals online de la UOC?

El màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals és una titulació oficial que t'acredita com a tècnic de nivell superior en prevenció de riscos laborals.

Segons la legislació, les empreses han de tenir recursos preventius, organitzats com a serveis de prevenció propis o aliens, constituïts amb personal tècnic acreditat. 

Això ha generat una important demanda d'especialistes amb la formació necessària per dur a terme tasques preventives de nivell superior. 

L'estructura del màster de Prevenció de Riscos Laborals et dona la possibilitat de formar-te com a prevencionista en les seves tres especialitats:

  • Seguretat en el Treball
  • Higiene Industrial 
  • Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

Els continguts acadèmics no es limiten al compliment del que estipula la legislació vigent. També aborden els riscos emergents als quals les empreses s'estan enfrontant.

 

Les pràctiques de prevenció de riscos laborals es fan en entorns reals i simulats

L'objectiu d'aquest màster online és formar-te com a personal tècnic en prevenció de riscos laborals. Amb aquesta finalitat, el programa ofereix una part pràctica que presenta una visió integral de la PRL.

Gràcies a aquests estudis, milloraràs les competències per detectar els riscos inherents al treball i per aplicar l'ordenament de mesures d'acció preventiva adequades.

Cursar aquest màster online et permetrà desenvolupar les competències de caràcter aplicat:

  • Capacitat per avaluar els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, els equips de treball i les substàncies utilitzades, així com les característiques dels llocs de treball i dels treballadors. 
  • Capacitat per planificar un conjunt coherent i globalitzador de mesures d'acció preventiva adequades als tipus de riscos detectats en els llocs de treball, relatius a les instal·lacions, els equips de treball, els riscos d'incendis, les explosions, la higiene industrial, l'ergonomia i la psicosociologia, etc. 
  • Capacitat per desplegar les mesures preventives necessàries, incloses les accions de formació i comunicació en matèria preventiva.

La UOC compta amb una dilatada experiència de vint anys formant professionals de la PRL en tres especialitats: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, i Ergonomia i Psicosociologia

Com a estudiant del màster de Prevenció de Riscos Laborals pots titular-te en una, en dues o en les tres especialitats, amb un professorat referent en el seu sector i en actiu.

Com a part fonamental de la formació, el màster universitari oficial de Prevenció de Riscos Laborals també inclou pràctiques en entorns simulats i reals

Tota aquesta formació et capacitarà per exercir en qualsevol sector professional: serveis de prevenció d'empreses i institucions, mútues d'accidents de treball i malalties professionals o consultories especialitzades.

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals

 

 

Titulació oficial

El màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.