Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals

Un estudiant del màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals pot cursar una, dues o tres especialitats el que comporta la realització de 20 crèdits addicionals per especialitat fins a completar 100 crèdits.

 

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 40
Especialització 20
Total 60

Assignatures

Assignatures Crèdits ECTS

Fonaments i àmbit jurídic de la prevenció     

8

 

Seguretat en el treball

7

 

Ergonomia

2,5

 

Psicosociologia aplicada

2,5

 

Gestió de la PRL i tècniques afins

8

 

Higiene industrial

7

 

Medicina del treball

2

 

Altres actuacions en PRL

3

 

Total part comú obligatòria:

40

Especialització escollida (1ª part)

5

 

Especialització escollida (2ª part)

5

 

Treball final de màster

6

 

Pràctiques

4

 

Total especialització:

20

 

Total màster amb una especialització:

60

 

 

 

Especialitzacions

És possible realitzar una, dues, o tres especialitats.

En cadascuna de les especialitats optatives, l'estudiant assolirà un nivell de competències superior, en l'àmbit escollit, al desenvolupat en la matèria corresponent de la part comuna.

Especialitat en Seguretat del treball

Assignatures

Crèdits ECTS

Especialització en Seguretat del treball 1

5

Especialització en Seguretat del treball 2

5

Treball final de Seguretat del treball

6

Una de les dues modalitats:  

Pràctiques de Seguretat en el treball: presencial

4

Pràctiques de Seguretat en el treball: virtual

4

 

Especialitat en Higiene industrial

Assignatures

Crèdits ECTS

Especialització en Higiene industrial 1

5

Especialització en Higiene industrial 2

5

Treball final de màster d'Higiene industrial

6

Una de les dues modalitats:  

Pràctiques d'Higiene industrial: presencial

4

Pràctiques d'Higiene industrial: virtual 4

 

Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia

Assignatures

Crèdits ECTS

 

Especialització en Ergonomia / Psicoso. 1 (Ergonomia)

5

Especialització en Ergonomia / Psicoso. 2 (Psicosoc. aplicada)

5

Treball final de màster d'Ergonomia i Psicosociologia

6

Una de les dues modalitats:  

Pràctiques d'Ergonomia i psicosociologia: presencial

4

Pràctiques d'Ergonomia i psicosociologia: virtual 4

 

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de màster universitari consisteix en la realització d'un projecte, memòria i/o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final per a cadascuna de les especialitzacions que l'estudiant vulgui cursar (Seguretat en el treball, Higiene industrial i/o Ergonomia/psicosociologia). Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual síncrona o presencial davant una comissió d'avaluació formada per dos membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, on s'estableixen lliuraments progressius per a un correcte seguiment (2) la memòria, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual síncrona o presencial.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, es pot recomanar als estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat que cursin complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

  • Introducció a l'empresa (6 crèdits ECTS)

  • Introducció al dret (6 crèdits ECTS)

  • Fonaments de matemàtiques (6 crèdits ECTS)

  • Fonaments d'estadística (6 crèdits ECTS)

La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura

Obligatòria dins de l'ititnerari d'especialització.

Cadascuna de les especialitzacions preventives (Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia/psicosociologia) té les seves pràctiques que han de cursar-se de forma obligatòria. Aquest fet comporta, que un/a estudiant hagi de cursar una, dues o tres assignatures de pràctiques en funció de les especialitzacions que vulgui acreditar.

Durada 4 crèdits ECTS, per a cadascuna de les especialitzacions, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques curriculars
Modalitat/s Les pràctiques en qualsevol de les tres especialitzacions preventives (Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia/psicosociologia) poden cursar-se en les modalitats Presencial, Semipresencial o Virtual.
Requisits

Es poden dur a terme les pràctiques per a una, dues o tres especialitzacions preventives (Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia/psicosociologia) simultàniament, segons els interessos de l'estudiant. Per a poder-vos matricular de les assignatures de Pràctiques s'han de tenir en consideració els següents requisits:

Pràctiques de Seguretat en el Treball

Haver superat 20 ECTS del tronc obligatori i, dins d'aquest, l'assignatura del tronc comú afí a l'especialitat (M4.002 Seguretat en el treball)

Pràctiques d'Higiene Industrial

Haver superat 20 ECTS del tronc obligatori i, dins d'aquest, l'assignatura del tronc comú afí a l'especialitat (M4.003 Higiene industrial)

Pràctiques d'Ergonomia/Psicosociologia

Haver superat 20 ECTS del tronc obligatori i, dins d'aquest, les assignatures del tronc comú afins a l'especialitat (M4.004 Psicosociologia aplicada i M4.006 Ergonomia)

En tot cas, és recomanable superar totes les assignatures teòriques de les especialitats abans de matricular-se de les pràctiques.

 

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.