Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals

Objectius
 • Formar professionals polivalents amb una visió integral de la prevenció de riscos laborals que els permeti adaptar-se a diferents situacions i entorns de treball.
 • Adquirir coneixements avançats de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i salut laboral, i desenvolupar la capacitat per a seguir les actualitzacions i els canvis en la normativa.
 • Dotar l'estudiant dels coneixements per a avaluar i detectar els riscos inherents al treball en cada organització.
 • Planificar les mesures d'acció correctores necessàries per a eliminar o minimitzar al màxim els riscos identificats.
 • Adquirir i consolidar la capacitat per a transmetre i difondre els plans d'acció dissenyats de manera clara i precisa.
 • Analitzar els resultats de les accions correctores per a introduir més canvis i millores quan sigui necessari.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.

 

Perfils

El màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals s'adreça a qualsevol estudiant o professional amb una titulació universitària que vulgui assolir els coneixements i les pràctiques necessàries per a desenvolupar funcions de nivell superior en prevenció de riscos laborals.

Llicenciats, diplomats, graduats, arquitectes i enginyers tècnics o superiors, i persones que tinguin un títol oficial, poden cursar una, dues o tres especialitats del màster universitari de Prevenció de riscos laborals: Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia i psicosociologia aplicada.

Aquest màster dóna accés al doctorat, tant a la UOC com en altres universitats.

 

Competències

 

Competències específiques

 • Coneixement ampli de la relació entre condicions de treball i salut, com també dels principals problemes de salut relacionats amb el treball.
 • Coneixement de les diferències entre accidents laborals, malalties professionals i malalties relacionades amb el treball.
 • Coneixement dels fonaments de la promoció de la salut en l'entorn laboral i l'estructura del sistema preventiu, com també les activitats dels serveis mèdics.
 • Coneixement del marc legislatiu general en prevenció de riscos laborals i de la normativa específica en matèria de salut laboral, seguretat en el treball, higiene industrial, i ergonomia i psicosociologia aplicada.
 • Coneixement dels organismes tècnics locals, autonòmics, nacionals i europeus amb competències en seguretat i salut laboral.
 • Capacitat per a avaluar els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, els equips de treball i les substàncies utilitzades, com també les característiques dels llocs de treball i dels treballadors.
 • Capacitat per a planificar un conjunt coherent i globalitzador de mesures d'acció preventives i/o correctores adequades als tipus de riscos detectats en els llocs de treball, relatius a les instal·lacions, els equips de treball, els riscos d'incendis, les explosions, els accidents, la higiene industrial, l'ergonomia i la psicosociologia.
 • Capacitat per a desplegar les mesures preventives necessàries, incloent-hi les accions de formació i comunicació en matèria preventiva.


Competències transversals

 • Capacitat d'anàlisi de les situacions organitzatives i dels canvis normatius per a poder proposar les accions més adequades en cada moment i evitar la sinistralitat laboral.
 • Capacitat de resolució de problemes en l'àmbit preventiu: identificar, analitzar i definir els riscos en una empresa per a poder eliminar-los o minimitzar-los al màxim amb criteri i de manera efectiva.
 • Capacitat d'aprenentatge continuat i d'autocrítica per a mantenir les competències professionals constantment actualitzades.
 • Capacitat per a comunicar en matèria de prevenció, ja sigui de manera oral o escrita, ajustant-se al perfil del destinatari i a l'ús que es donarà a la informació.

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.