Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 42
Optatives 12
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

Planificació 1 any (2 semestres)

 

Planificació 2 anys (4 semestres)

 
Assignatures semestre 1 Crèdits Totals
Total 60
Comunicació digital i societat 4 18
Periodisme mòbil 4
Noves formes narratives

5

Direcció de projectes de comuniació digital 5  
 
Assignatures semestre 2 Crèdits Totals
Periodisme de dades 5 15
Periodisme d'investigació 5
Anàlisi i visualització de dades 5
 
Assignatures semestre 3 Crèdits Totals
Eines i recursos digitals 4 13
Periodisme i social media 5
Optativa 1 4
 
Assignatures semestre 4 Crèdits Totals
Optativa 2 4 14
Optativa 3 4
Treball final màster 6
 

 

Durada

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital té una durada mínima estimada d'un any acadèmic distribuït en dos quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

Això no obstant, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a fer-ho, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no siguin titulats en l'àrea de ciències socials, descrit en el perfil d'ingrés recomanat, es pot recomanar cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de complements formatius. Aquesta recomanació es fa amb una tutorització i una avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, abans de primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efecte són les següents:

Aquests complements formatius no són obligatoris per a accedir al màster.

 
 
Treball Final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el  MU de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de MU consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del MU. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el MU de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau o MU. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol.licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant una comissió d'avaluació del programa.

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment i l'elaboració del treball, el projecte final realitzat i la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol.licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada  4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

És per això que per a cursar-lo és necessari haver superat els 42 crèdits obligatoris del màster o un mínim de 32 crèdits obligatoris i estar en disposició de superar els 10 restants en el semestre acadèmic en que realitzi les pràctiques.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses 

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.