Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Neuropsicologia

Càrrega lectiva

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Neuropsicologia, l'estudiant ha de superar un mínim de 60 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a adquirir les competències associades a l'assignatura.

Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació per part de l'estudiant.

El procés d'aprenentatge està basat en el model d'avaluació continuada (AC), és a dir, no es realitzaran proves finals presencials a cap de les assignatures.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 35
Optatives 10
Pràctiques 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

Durada

El màster universitari de Neuropsicologia està dissenyat per a ser cursat en dos anys lectius (quatre quadrimestres), podent-se completar també en un any acadèmic, distribuït en dos quadrimestres.

El màster complet, a excepció del pràcticum, es realitza virtualment, amb una metodologia que permet que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat. Així, cada estudiant podrà cursar els crèdits que consideri oportuns en cada semestre, adequant el ritme d'estudi a les seves necessitats individuals.

La planificació més recomanable per a la majoria d'estudiants és matricular entre dues i tres assignatures cada semestre i realitzar el màster en dos cursos lectius, per garantir que tindrà el temps suficient per assolir amb èxit les competències de cada matèria.

En el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor o una tutora que ofereix una assistència directa i l'assessorament necessari sobre quantes i quines assignatures és recomanable que es matriculi l'estudiant.

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari de Neuropsicologia el treball final consta de 6 crèdits ECTS.

El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El màster universitari de Neuropsicologia ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de fi de màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball de fi de màster és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director d'aquest treball és l'encarregat d'orientar l'estudiant, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa. L'estudiant haurà de fer una exposició del treball, que s'haurà de dur a terme públicament mitjançant l'aula de l'assignatura, davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.

La qualificació del treball final consta de tres parts: a la primera es té en compte el seguiment i l'elaboració del treball; a la segona, el treball final, i a la tercera, la presentació i defensa del treball, de manera síncrona mitjançant la plataforma Blackboard Collaborate.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la secretaria del campus un cop demanat l'accés al programa.

 

+ Guia del treball final del màster universitari de Neuropsicologia

+ Repositori institucional de la UOC (O2)

+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

+ Lliurament de premis de TFMs dels Estudis de Ciències de la Salut

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Obligatòria

Durada

9 crèdits ECTS, que equivalen a 225 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencials, acompanyades de treball virtual mitjançant la plataforma de neurorehabilitació NeuronUp.

Requisits

Haver superat un mínim de 30 crèdits.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en centres especialitzats en l'àmbit es pot trobar a l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment en què t'apuntis fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Guia de pràctiques del màster universitari de Neuropsicologia (properament nova versió)

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Recursos per a l'aprenentatge (NIU)

A les aules es treballa en una modalitat d'acció formativa compacta construïda a partir d'una situació definida a l'entorn d'un repte, basada en competències i que té com a nucli una activitat

Aquesta modalitat permet un aprenentatge:

  • Flexible.
  • Proper al ritme i a l'esforç dels estudiants.
  • Contextualitzat en la realitat socioprofessional que dona sentit a la titulació.

Es proporciona als estudiants una selecció de recursos (NIU) per a la resolució dels reptes que es plantegen en les aules. El NIU té una estructura tipus mosaic i permet integrar recursos produïts per la UOC, uns altres que la UOC té a la biblioteca o recursos de la xarxa. Cada recurs s'acompanya d'informació que ajuda l'estudiant a planificar i organitzar el treball.

La UOC es planteja el repte de fer evolucionar el concepte de mòdul didàctic amb la intenció d'oferir diversitat de formats en funció de les necessitats pedagògiques. D'aquesta manera, el ventall de recursos s'amplia amb continguts innovadors i atractius per respondre als diferents estils d'aprenent i de generacions d'aprenents, incorporant-hi les noves tendències en aprenentatge en línia.

Propera matrícula:
finals d'octubre

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.