Accès obert Vols més informació?

Millora dels Ensenyaments de l'Educació Infantil i Primària (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Màster universitari

Les transformacions culturals, socials i econòmiques dels darrers trenta anys, emmarcades en el que s'ha denominat societat de la informació i el coneixement, han fet cada cop més evident la necessitat de fer canvis profunds en l'àmbit de l'educació en general i escolar en particular, per poder afrontar de manera adequada els reptes que aquesta nova societat planteja; canvis que han de propiciar el disseny i el desenvolupament d'eines i mecanismes capaços de transformar la realitat de les aules i dels centres educatius en la seva totalitat.

Per trobar la informació completa i actualitzada pots dirigir-te a la pàgina web de la UVic

Títol: Millora dels Ensenyaments de l'Educació Infantil i Primària (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Idioma: català

Tanmateix, la recerca educativa al llarg del darrer segle, ha donat proves suficients del caràcter actiu i reflexiu de l'aprenentatge i dels estudiants, els ha situat en el centre de l'acció educativa i els ha donat el protagonisme en el procés d'aprenentatge. Són moltes les propostes pedagògiques innovadores i de millora que hi ha hagut en aquest sentit.

L'objectiu del màster de Millora dels Ensenyaments de l'Educació Infantil i Primària és assumir els reptes d'una societat canviant i acompanyar els mestres d'educació infantil i primària, perquè puguin fer un salt endavant que els permeti replantejar-se les finalitats de l'educació i les formes d'organitzar i implementar l'acció educativa per assolir aquests desafiaments d'acord amb el coneixement basat en les evidències empíriques de com aprenen les persones (OCDE, 2010).

En concret, es pretén el següent:

 • Aconseguir que els aspectes organitzatius i de funcionament d'un centre escolar s'orientin cap al desenvolupament d'experiències fonamentades d'aprenentatge.
 • Afavorir l'evolució de les pràctiques educatives que es generen a l'aula cap a pràctiques d'aprenentatge competencial.
 • Promoure el desenvolupament professional més aprofundit del professorat.
   

Trets diferencials

 • Coherència en els principis educatius. Els principis educatius que fonamenten el model formatiu del màster són els mateixos que sustenten el model educatiu de l'escola (competències bàsiques, escola inclusiva, metodologies d'aprenentatge globalitzat, avaluació per competències i pràctiques educatives fonamentades).
 • Model formatiu competencia El màster s'orienta a l'aprenentatge per competències i s'estructura en àmbits competencials.
 • Formació basada en la recerca educativa i en la reflexió sobre la pràctica. La proposta educativa es fonamenta en el coneixement derivat de la investigació educativa i de les experiències de pràctiques d'aprenentatge competencial.
 • El mestre com agent del canvi educatiu. Es potencia el rol del mestre com a indagador-investigador i agent del canvi de la seva pràctica i també del centre educatiu.
 • Un model cíclic de canvi de les practiques educatives. El disseny de les unitats didàctiques al llarg del màster se sustenta en un model cíclic organitzat en fases: anàlisi, disseny, aplicació, valoració i transferència.
 • Semipresencialitat. Es promou la participació activa de l'estudiant utilitzant les tecnologies de la comunicació i la informació i la interacció personal com a mediadores de tot el procés d'ensenyament i aprenentatge.

Titulació oficial

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Vols més informació?

Consulta més detalls

Juntament amb:

logo2-uvic

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE