Accès obert Vols més informació?

Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral

Màster universitari

Per a obtenir la titulació de Màster Universitari d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i l'acreditació d'aquestes matèries.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a assolir les competències associades a aquesta assignatura. El nombre d'hores reals de dedicació d'un estudiant pot variar segons els coneixements previs, les destreses i les circumstàncies que té.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 30
Optatives 15
Pràctiques 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

Planificació en un any

 

 

Planificació en dos anys

Assignatures Semestre 1 

15 Crèdits

5

5

5

Assignatures semestre 2 

15 Crèdits

5

5

5

 
Assignatures semestre 3 15 Crèdits

5

5

5

Assignatures semestre 4 15 Crèdits

9

6

 

 

 

Durada

Es preveu que l'estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en dos o tres semestres, en cas que el cursi a temps complet, o en un termini de dos anys, si el cursa a temps parcial.

Complements de formació

Els estudiants sense el perfil d'ingrés recomanat han de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius.

Els estudiants amb titulacions de la resta d'àmbits de coneixement de la branca de ciències socials i jurídiques han de cursar 6 crèdits de complements formatius que han de triar d'entre els 12 crèdits que es proposen.

D'altra banda, els estudiants que provinguin de titulacions d'altres àmbits han de cursar 12 crèdits ECTS de complements formatius.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

  • Fonaments psicosocials del comportament humà (6 crèdits ECTS)

  • Psicologia de les organitzacions (3 crèdits ECTS)

  • Sociopsicologia del treball (3 crèdits ECTS)

La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per a obtenir el títol.

 

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de màster universitari consisteix en la realització d'un projecte d'investigació individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en qualsevol de les matèries de l'àrea d'especialització del Màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual i asíncrona, davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball.

Els treballs que obtinguin una qualificació mínima, establerta per cada programa, es podran posar a disposició pública a través del repositori obert de la Biblioteca de la UOC.

Al terme de l'any acadèmic, els estudis de la UOC organitzen una jornada per premiar els millors treballs finals d'aquest any.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura Obligatòria
Durada 9 crèdits ECTS, que equivalen a 225 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitats Presencial, virtual
Requisits

Haver superat un mínim de 30 crèdits del màster.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Recursos per a l'aprenentatge

La UOC proporciona als estudiants els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les seves assignatures per a la realització de l'activitat docent, i el seu origen és molt divers: poden ser materials docents que la mateixa UOC encarrega i elabora o poden ser recursos que hi ha a la xarxa o que ja han estat publicats per tercers.

D'altra banda, la UOC disposa d'una Biblioteca Virtual, que té com a objectiu principal proporcionar als estudiants, els docents i els investigadors l'accés a la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de la seva activitat.

Propera matrícula:
octubre 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació