Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Assignatures

Assignatures obligatòries Crèdits

5

5

5

5

5

5

10

 
Assignatures optatives Crèdits

 

Especialitat Egipte i el Pròxim Orient

 

 

5

5

5

5

Especialitat Món grecollatí

5

5

5

5

 
Orientació de recerca* Crèdits

5

5

*Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar obligatòriament les assignatures Mètodes qualitatius per a la interpretació històricaL'historiador i les fonts escrites.

 

El pla d'estudis del màster universitari de la Mediterrània antiga UOC-UAB està estructurat de manera que l'estudiant ha de cursar 40 crèdits ETCS obligatoris i 20 crèdits ETCS optatius, distribuïts entre les matèries dels dos mòduls d'especialització.

 

Especialitat Egipte i el Pròxim Orient

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 60
Semestre 1
 • Institucions polítiques de la Mediterrània antiga
 • Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat  
 • Fonamentació religiosa de l'antic Egipte

  5

  5

  5

15
Semestre 2
 • Patrimoni historicoarqueològic mediterrani com a recurs cultural
 • Centre i perifèria del món antic
 • Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica

  5

  5

  5

15
Semestre 3
 • Retòrica del poder i imperis mesopotàmics
 • Història cultural del Próxim Orient i l'Antic Egipte
 • El Judaisme a la Mediterrània antiga (s. VI a.C.-VII d.C.)

  5

  5

  5

15
Semestre 4
 • Relacions internacionals i conflictes a la conca mediterrània durant l'antiguitat
 • Treball final de màster

5

10

15

 

 

Especialitat Món grecollatí

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total   60
Semestre 1
 • Institucions polítiques de la Mediterrània antiga
 • Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat
 • La societat grecoromana

  5

  5

  5

15
Semestre 2
 • Patrimoni historicoarqueològic mediterrani com a recurs cultural
 • Centre i perifèria del món antic 
 • Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica
 • Relacions internacionals i conflictes a la conca mediterrània durant l'antiguitat

  5

  5

  5
  5

20
Semestre 3
 • El factor fenici a la Mediterrània antiga
 • Mitologia grecollatina i interpretació històrica

  5

  5

10
Semestre 4
 • Història intel·lectual de Grècia i Roma
 • Treball final de màster

  5

 10

15

 

Orientació de recerca

Els estudiants que segueixin l'orientació de recerca han de cursar obligatòriament els 10 ECTS del mòdul obligatori d'aquesta orientació, més 10 ECTS d'optativitat del programa, segons el seu àmbit d'interès.

Assignatures del mòdul obligatori de l'orientació de recerca:

 • Metodologies qualitatives i fonts d'informació i documentació per a la recerca en història
 • L'historiador i les fonts escrites 

 

Determinat seguiment de les assignatures optatives permet obtenir algunes especialitats que no impliquen en cap moment una trajectòria obligatòria, sinó que constitueixen un reconeixement afegit i una organització possible d'optativitat per a dotar-la de més coherència temàtica. En qualsevol cas, l'estudiant té sempre llibertat absoluta per a configurar-ne l'optativitat.

Especialitat del Pròxim Orient i Egipte Crèdits
 • Fonamentació religiosa de l'Egipte faraònic
 • El Judaisme a la Mediterrània antiga (s. VI a.C.-VII d.C.)
 • Retòrica del poder i imperis mesopotàmics
 • Història cultural del Próxim Orient i l'Antic Egipte

5

5

5

5

 
Especialitat de Món grecollatí Crèdits
 • La societat grecoromana
 • Història intel·lectual de Grècia i Roma
 • Mitologia grecollatina i interpretació històrica
 • El factor fenici a la Mediterrània antiga

5

5

5

5

 

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no provinguin dels àmbits d'arts i humanitats, hauran de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que calgui cursar es farà mitjançant una avaluació per part del Consell de Titulació del programa de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

La realització d'aquests complements formatius, a indicació del Consell de Titulació prèvia presentació d'expedient, serà obligatòria o altament recomanable, segons el cas, per a garantir l'assimilació dels seus continguts.

Treball final

Els estudis de Màster de la Mediterrània Antiga UOC-UAB-UAH conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster el treball final té 10 crèdits ECTS. El treball final de màster consisteix en la realització d'una memòria i/o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. Es tracta d'una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el Màster de la Mediterrània Antiga UOC-UAB-UAH s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits de coneixement establerts (Egipte i Pròxim Orient, Món grecollatí, Gestió del patrimoni arqueològic i temes transversals relacionats amb aquests àmbits). L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball final de màster. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud de projecte i tema, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. Els tutors acadèmics del màster tenen un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció de les propostes de projecte de treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final per una banda, i el consultor del TFM per l'altra, que fan l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant en l'estructura i els continguts del seu TFM i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia específica, redacció dels resultats i defensa. El consultor del TFM fa un seguiment acurat del dia a dia de l'elaboració dels TFMs, donant pautes de fases, temporalització, metodologia global, presentacions, etc. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual, davant una comissió d'avaluació formada per tres membres (consultor de TFM, director de TFM i avaluador extern), que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment global a l'aula i l'elaboració del TFM, el TFM finalitzat i la defensa virtual del treball. Un cop finalitzat tot el procés i aprovat el TFM, alguns estudiants, a proposta de l'equip del TFM, faran una exposició presencial en la sessió de cloenda de l'any acadèmic corresponent.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 Podeu veure exemples de TFMs dels cursos anteriors al Repositori institucional O2.

 

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:

logo_uab
logo-uah


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació