Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Màrqueting Digital

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 40
Optatives 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures

Planificació 1 any (Inici octubre)

Assignatures semestre 1 32 Crèdits
Posicionament a cercadors (SEO) 4
Estratègies SEM 4
Social media i perfils d'audiència 4
Analítica web i mètriques 4
Publicitat display 4
Entorn global de negoci 4
Habilitats per a la direcció 4
Optativa 1 4
 
Assignatures semestre 2 28 Crèdits
Màrqueting de continguts 4
Estratègies de màrqueting en social media 4
Fidelització de clients i CRM 4
Optativa 2 4
Optativa 3 4
Treball final de màster 8
   
Total 60

 

Planificació 1 any (Inici març)

Assignatures semestre 1 32 Crèdits
Posicionament a cercadors (SEO) 4
Social media i perfils d'audiència 4
Analítica web i mètriques 4
Entorn global de negoci 4
Habilitats per a la direcció 4
Fidelització de clients i CRM 4
Optativa 1 4
Optativa 2 4
 
Assignatures semestre 2 28 Crèdits
Estratègies SEM 4
Publicitat display 4
Màrqueting de continguts 4
Estratègies de màrqueting en social media 4
Optativa 3 4
Treball final de màster 8
   
Total 60

Planificació 3 semestres (Inici Octubre)

Assignatures semestre 1 20 Crèdits
Posicionament a cercadors (SEO) 4
Social media i perfils d'audiència 4
Habilitats per a la direcció 4
Estratègies SEM 4
Publicitat display 4
 
Assignatures semestre 2 20 Crèdits
Analítica web i mètriques 4
Fidelització de clients i CRM 4
Màrqueting de continguts 4
Estratègies de màrqueting en social media 4
Optativa 1 4
 
Assignatures semestre 3 20 Crèdits
Entorn global de negoci 4
Optativa 2 4
Optativa 3 4
Treball final de màster 8
   
Total 60

 

Planificació 3 semestres (Inici març)

Assignatures semestre 1 20 Crèdits
Posicionament a cercadors (SEO) 4
Social media i perfils d'audiència 4
Habilitats per a la direcció 4
Fidelització de clients i CRM 4
Optativa 1 4
 
Assignatures semestre 2 20 Crèdits
Analítica web i mètriques 4
Màrqueting de continguts 4
Estratègies de màrqueting en social media 4
Estratègies SEM 4
Publicitat display 4
 
Assignatures semestre 3 20 Crèdits
Entorn global de negoci 4
Optativa 2 4
Optativa 3 4
Treball final de màster 8
   
Total 60

Planificació 2 anys (Inici Octubre)

Assignatures semestre 1   16 Crèdits
Posicionament a cercadors (SEO)   4
Social media i perfils d'audiència   4
Habilitats per a la direcció   4
Publicitat display   4
 
Assignatures semestre 2   16 Crèdits
Analítica web i mètriques   4
Màrqueting de continguts   4
Estratègies de màrqueting en social media   4
Fidelització de clients i CRM   4
 
Assignatures semestre 3   16 Crèdits
Entorn global de negoci   4
Estratègies SEM   4
Optativa 1   4
Optativa 2   4
 
Assignatures semestre 4   16 Crèdits
Optativa 3   4
Treball final de màster   8
     
Total   60

 

Planificació 2 anys (Inici març)

Assignatures semestre 1 16 Crèdits
Posicionament a cercadors (SEO) 4
Social media i perfils d'audiència 4
Habilitats per a la direcció 4
Fidelització de clients i CRM 4
 
Assignatures semestre 2 16 Crèdits
Analítica web i mètriques 4
Estratègies SEM 4
Estratègies de màrqueting en social media 4
Publicitat display 4
 
Assignatures semestre 3 16 Crèdits
Entorn global de negoci 4
Màrqueting de continguts 4
Optativa 1 4
Optativa 2 4
 
Assignatures semestre 4 12 Crèdits
Optativa 3 4
Treball final de màster 8
   
Total 60
Durada

El màster universitari de Màrqueting Digital té una durada de 60 crèdits, que es poden estudiar en un curs, en dos o bé amb una planificació personalitzada a partir de les recomanacions del tutor.

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el MU de Màrqueting digital el treball final té 8 crèdits ECTS.

El treball final de MU consisteix en la realització d'un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del MU de Màrqueting digital. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el MU de Màrqueting digital s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels diferents àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de MU. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per dos membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa

Complements de formació

Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives, aquells estudiants que no provinguin de les titulacions  Màrqueting i Investigació de Mercats, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Economia, Comunicació o titulacions equivalents hauran de cursar fins a un màxim de 8 ECTS de complements de formació. La valoració dels complements a cursar es farà mitjançant una valoració individual per part del tutor, de les competències prèvies i l'experiència professional de casa estudiant durant el període d'incorporació, previ a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

  • Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS)

  • Fonaments de màrqueting (4 crèdits ECTS)

La realització d'aquests complements formatius no serà obligatòria per a accedir al Màster, però sí per a l'obtenció del títol.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat 30 crèdits ECTS

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.