Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Màrqueting Digital

Objectius
 • Desenvolupar les capacitats tècniques necessàries per a dominar les plataformes i els recursos tecnològics relacionats amb internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Adquirir el domini de l'ús dels mitjans digitals per a maximitzar-ne el potencial, elaborant estratègies de màrqueting i comercialització en línia amb l'objectiu final de generar relacions, comunicacions i vendes a través d'internet.
 • Desenvolupar una visió estratègica i una capacitat crítica per a coordinar, executar i avaluar les accions desenvolupades, i encaminar-les a la consecució dels objectius establerts.
 • Adquirir habilitats transversals que permetin executar i elaborar l'estratègia de xarxes socials en diferents àmbits i amb diferents finalitats.
 • Desenvolupar la capacitat de liderar un projecte digital amb domini de totes les disciplines.
 • Formar futurs investigadors en el camp del màrqueting digital perquè posteriorment puguin desenvolupar estudis de doctorat.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar problemes complexos en entorns nous o poc coneguts, avaluar les alternatives possibles i aplicar la solució més adequada.
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'utilitzar l'anglès en la pràctica professional.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre conclusions de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i en xarxa.
 • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin seguir la seva formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
Perfils

El màster universitari de Màrqueting Digital està pensat per a un perfil ampli de titulats i emprenedors, i preveu dues orientacions: la professional i l'acadèmica o investigadora. El programa formatiu s'estructura en deu blocs temàtics, en els quals es combinen assignatures obligatòries i optatives.

D'una banda, les assignatures obligatòries són específiques del camp del coneixement i garanteixen que els estudiants aconsegueixin el mateix nivell de profunditat en les competències transversals i específiques. De l'altra, les assignatures optatives permeten que l'estudiant pugui crear el seu propi itinerari d'especialització d'acord amb els seus interessos professionals i acadèmics.

Competències

 

Competències bàsiques

 • Capacitat per a tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades amb l'aplicació dels coneixements i els judicis propis.
 • Capacitat per a comunicar les conclusions -i els coneixements i les raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per a tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que sigui en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals

 • Capacitat per a aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i les competències per a exercir com a expert del màrqueting digital.
 • Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
 • Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a crear i aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment internet de forma avançada.
 • Capacitat per a analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • Capacitat per a liderar i dirigir equips de treball i projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques

 • Capacitat per a detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor a internet.
 • Capacitat per a aplicar metodologies avançades d'anàlisis de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital.
 • Capacitat per a dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.
 • Capacitat per a dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.
 • Capacitat per a aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.
 • Capacitat per a exercir tasques de recerca, assessorament i formació, internes i externes, en el camp del màrqueting digital.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.