Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Innovació i Transformació Digital

Càrrega lectiva
60 ECTS. L'estudiant haurà de realitzar 40 ECTS obligatoris (constituïts per 10 assignatures de 4 ECTS cadascuna d'elles) i 12 ECTS optatius (a partir d' 11 assignatures optatives de 4 ECTS cadascuna i d'una assignatura optativa de 8 ECTS vinculada a pràctiques). Així mateix, l'estudiant haurà de realitzar, durant la part final del màster, un treball final de caràcter obligatori de 8 crèdits ECTS.
Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 40
Optatives 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures

Assignatures
Treball final

Els estudis de màster d'Innovació i Transformació Digital conclouen amb l'elaboració d'un treball final que té 8 crèdits ECTS. Consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster d'Innovació i Transformació Digital. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels següents aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per diferents membres que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, el producte, el projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura  Optativa
Durada 8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits Es recomana haver superat totes les assignatures obligatòries del màster.
Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores NOTA: la disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que comencin les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre en curs.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Matrícula oberta:
últims dies

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del programa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.