Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Innovació i Transformació Digital

Objectius

El màster d'Innovació i Transformació Digital té com a principal objectiu la formació avançada dels professionals d'aquest àmbit des d'una perspectiva interdisciplinària que faciliti la seva adaptació als diferents entorns de treball. A partir de l'adquisició d'una visió estratègica per liderar els processos de canvi de la gestió de la innovació i de la transformació digital, el màster forma a professionals capaços de transformar la seva organització duent a terme actuacions com les que es descriuen a continuació:

 • Planificar un projecte de desenvolupament estratègic d'una empresa o organització.
 • Obtenir una visió clara dels efectes de la digitalització en l'adaptació dels negocis a la nova realitat de la societat i l'economia.
 • Comprendre el caràcter estratègic de la innovació i la tecnologia i desenvolupar la capacitat per usar-les com a instruments de direcció i gestió eficaces.
 • Anticipar-se als canvis que estan transformant els processos i la cadena de valor de les organitzacions.
 • Aplicar els elements clau per a la gestió de la creativitat.
 • Desenvolupar habilitats directives (business skills) per a la innovació.
 • Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la innovació.
 • Gestionar un projecte aplicant els principis del project management.
 • Liderar i donar suport efectiu a la transformació digital de l'empresa.
 • Conèixer i aplicar les eines i tecnologies clau per a la transformació de les organitzacions.
 • Identificar i analitzar les dades i la informació de l'organització per prendre decisions crítiques per al negoci.
Perfils

Integrant tots els perfils de formació, es conclou que el màster d'Innovació i Transferència Digital s'adreça a:

 • Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions.
 • Professionals interessats a participar en la transformació digital de les empreses i organitzacions.
 • Professionals interessats en la gestió de projectes.
 • Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització.
 • Responsables d'innovació i de qualitat.
 • Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions.
 • Professionals interessats a desenvolupar el seu potencial creatiu.
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació i en la transformació digital de les seves empreses.
 • Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació.
 • Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions.
Competències
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions ¿i els coneixements i les raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Capacitat per analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris.
 • Capacitat per prendre decisions que permetin consolidar i millorar la competitivitat de les empreses i organitzacions.

Matrícula oberta:
últims dies

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del programa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.