Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Per obtenir la titulació de màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries * 15
Optatives * 35
Treball final de màster 10
(*) Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar 25 crèdits ECTS obligatoris (10 dels quals metodològics), el treball de final de màster i 25 crèdits ECTS optatius.
Total 60

Assignatures

El màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies es pot cursar en un o dos anys lectius. Atès que els estudis es fan a distància, virtualment, i amb una metodologia que permet que cada estudiant pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat, per a les persones que cursin el màster a temps parcial, es preveu una durada estimada de dos anys (quatre semestres). No obstant això, es preveu que un estudiant amb dedicació a temps complet pugui fer tot el pla d'estudis en un any.

 

Orientació acadèmica

Període Assignatures Crèdits Total
Semestre 1

5

5

5

 

15

 

Semestre 2
 • Optativa 1

 • Optativa 2

 • Optativa 3

5

5

5

 

15

 

Semestre 3
 • Optativa 4

 • Optativa 5

 • Optativa 6

5

5

5

 

15

 

Semestre 4
 • Optativa 7

 • Treball final de màster

5

10

10

 

Orientació de recerca

Període Assignatures Crèdits Total
Semestre 1

5

5

5

 

15

 

Semestre 2

5

5

5

5

 

20

 

Semestre 3

5

5

5

 

15

 

Semestre 4

10

10

 

Determinat seguiment de les assignatures optatives permet obtenir algunes especialitats que no determinen en cap moment una trajectòria obligatòria, sinó que constitueixen un reconeixement afegit i una organització possible de l'optativitat per a dotar-la de més coherència temàtica. En qualsevol cas, l'estudiant té sempre llibertat absoluta per a configurar la seva optativitat.

 

 

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no provinguin dels àmbits d'arts, humanitats o ciències socials, hauran de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que calgui cursar es farà mitjançant una avaluació per part del tutor.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

 • Història IV. El segle dels contrastos (1914-1991)

 • Art del segle xx

 • Pensament filosòfic i científic contemporani

 • Estètica i teoria de l'art

 • Teoria de la literatura

Treball final de Màster

Els estudis del Màster d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies conclouen amb l'elaboració d'un treball final (TF). L'assignatura del TF té una càrrega docent de 10 crèdits ECTS i s'ha de cursar obligatòriament.

El TF té dues modalitats. L'estudiant podrà escollir entre realitzar el TF d'orientació acadèmica o el TF d'orientació de recerca.

Finalitat

Aquesta assignatura consisteix en la realització d'un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits i de les competències adquirides al llarg d'aquests estudis. L'estudiant que hagi superat el TF haurà adquirit el nivell òptim de competències útils per implementar-les a la seva ocupació professional.

Els estudiants que optin per fer el TF d'orientació de recerca, hauran d'elaborar el seu projecte del treball, inclosa la pregunta de recerca, i hauran adquirit les competències reflexives i argumentatives necessàries per desenvolupar un treball d'investigació.

L'acompanyament d'un docent especialitzat

El TF és un treball individual que es fa amb el guiatge d'un tutor del TF, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del TF és assignat poc abans de començar el curs (un cop l'estudiant s'ha matriculat de l'assignatura i prèvia complementació d'una fitxa d'orientació per l'elaboració del TF). El tutor és l'encarregat d'orientar i assessorar a l'estudiant i fer el seguiment del projecte al llarg del curs.

Matrícula

Per poder matricular el TF en qualsevol de les dues modalitats cal haver a superat un mínim de 15 crèdits ECTS obligatoris i 15 crèdits ECTS optatius.

TF recerca
És requisit obligatori per als estudiants que optin per aquesta modalitat que tinguin cursades i superades, dins dels 15 crèdits optatius, les següents assignatures: Disseny de la recerca (5 crèdits) i Mètodes en les ciències humanes (5 crèdits).

TF acadèmic
Per als estudiants que optin per aquesta modalitat és altament recomanable que tinguin cursada i superada l'assignatura Disseny de la investigació (5 crèdits).

La defensa i avaluació del TF

El TF conclou amb una defensa pública en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, aquesta defensa té dos moments. En primer lloc, cal presentar el treball final a l'aula amb el suport que s'estableix en el pla docent. Posteriorment, arribarà el moment de fer la defensa. En aquest cas serà una sessió virtual en què s'establirà un intercanvi de preguntes i respostes en directe entre els membres de la comissió avaluadora i l'estudiant (com a mínim hi haurà un dels membres connectat de manera síncrona). Serà una defensa síncrona i pública. La defensa es farà a través de videoconferència.

La qualificació del TF és el resultat de dues notes: (1) la memòria, projecte o estudi final realitzat (85% de la nota) i (2) la defensa del treball (15% de la nota).

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud es pot consultar al tutor assignat o el pla docent del programa.

Els estudiants podran posar a disposició pública els seus TF a través del repositori obert de la Biblioteca de la UOC. Podeu veure exemples de TFM dels cursos anteriors al Repositori institucional O2

Un cop a l'any, els Estudis d'Arts i Humanitats organitzen una jornada presencial, oberta a tothom, per a presentar una selecció dels millors TF de l'any acadèmic finalitzat.

Recursos per l'aprenentatge

Els estudiants del màster tenen a la seva disposició els recursos d'aprenentatge necessaris per a aconseguir cadascuna de les competències definides en el programa del màster. Aquest material inclou una tipologia àmplia de suports i recursos: materials creats específicament per al màster, articles, articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas i vídeos. El format del material és, a cada moment, el més adequat per a aconseguir els objectius i les competències establertes.

Cada assignatura disposa de recursos d'aprenentatge actualitzats i d'aportacions dels principals autors de cada àmbit de coneixement.

El màster mostra tres nivells d'aprofundiment. En primer lloc, els materials obligatoris per a superar les assignatures, accessibles des de l'espai de l'aula. En segon lloc, els materials complementaris accessibles des de l'espai de l'aula i que permeten a l'alumne aprofundir en alguns aspectes dels continguts docents. I en tercer lloc, tots els recursos disponibles a través de la Biblioteca Virtual de la UOC.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Testimonial del programa

Sessió informativa

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.