Accès obert Vols més informació?

Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Màster universitari

Per obtenir la titulació de màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries * 15
Optatives * 35
Treball final de màster 10
(*) Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar 25 crèdits ECTS obligatoris (10 dels quals metodològics), el treball de final de màster i 25 crèdits ECTS optatius.
Total 60

Assignatures

El màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies es pot cursar en un o dos anys lectius. Atès que els estudis es fan a distància, virtualment, i amb una metodologia que permet que cada estudiant pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat, per a les persones que cursin el màster a temps parcial, es preveu una durada estimada de dos anys (quatre semestres). No obstant això, es preveu que un estudiant amb dedicació a temps complet pugui fer tot el pla d'estudis en un any.

 

Orientació acadèmica

Període Assignatures Crèdits Total
Semestre 1

5

5

5

 

15

 

Semestre 2
 • Optativa 1

 • Optativa 2

 • Optativa 3

5

5

5

 

15

 

Semestre 3
 • Optativa 4

 • Optativa 5

 • Optativa 6

5

5

5

 

15

 

Semestre 4
 • Optativa 7

 • Treball final de màster

5

10

10

 

Orientació de recerca

Període Assignatures Crèdits Total
Semestre 1

5

5

5

 

15

 

Semestre 2

5

5

5

5

 

20

 

Semestre 3

5

5

5

 

15

 

Semestre 4

10

10

 

Determinat seguiment de les assignatures optatives permet obtenir algunes especialitats que no determinen en cap moment una trajectòria obligatòria, sinó que constitueixen un reconeixement afegit i una organització possible de l'optativitat per a dotar-la de més coherència temàtica. En qualsevol cas, l'estudiant té sempre llibertat absoluta per a configurar la seva optativitat.

 

 

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no provinguin dels àmbits d'arts, humanitats o ciències socials, hauran de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que calgui cursar es farà mitjançant una avaluació per part del tutor.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

 • Història IV. El segle dels contrastos (1914-1991)

 • Art del segle xx

 • Pensament filosòfic i científic contemporani

 • Estètica i teoria de l'art

 • Teoria de la literatura

Treball final de Màster

Els estudis del Màster d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies conclouen amb l'elaboració d'un treball final (TF). L'assignatura del TF té una càrrega docent de 10 crèdits ECTS i s'ha de cursar obligatòriament.

El TF té dues modalitats. L'estudiant podrà escollir entre realitzar el TF d'orientació acadèmica o el TF d'orientació de recerca.

Finalitat

Aquesta assignatura consisteix en la realització d'un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits i de les competències adquirides al llarg d'aquests estudis. L'estudiant que hagi superat el TF haurà adquirit el nivell òptim de competències útils per implementar-les a la seva ocupació professional.

Els estudiants que optin per fer el TF d'orientació de recerca, hauran d'elaborar el seu projecte del treball, inclosa la pregunta de recerca, i hauran adquirit les competències reflexives i argumentatives necessàries per desenvolupar un treball d'investigació.

L'acompanyament d'un docent especialitzat

El TF és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del TF, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del TF és assignat poc abans de començar el curs (un cop l'estudiant s'ha matriculat de l'assignatura i prèvia complementació d'una fitxa d'orientació per l'elaboració del TF). El director és l'encarregat d'orientar i assessorar a l'estudiant i fer el seguiment del projecte al llarg del curs.

Matrícula

Per poder matricular el TF en qualsevol de les dues modalitats cal haver a superat un mínim de 15 crèdits ECTS obligatoris, 15 crèdits ECTS optatius i tenir cursada i superada l'assignatura de Disseny de la recerca (5 crèdits ECTS).

Els estudiants que vulguin fer el TF de recerca, a part de tenir cursada l¿assignatura del Disseny de la recerca, també hauran de tenir cursada obligatòriament l'assignatura de Mètodes en les ciències humanes (5 crèdits ECTS).

La defensa i avaluació del TF

El TF conclou amb una defensa pública en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball. La defensa és fa de manera virtual i asíncrona (en l'espai Present@ del aula) davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres.

La qualificació del TF és el resultat de dues notes: (1) la memòria, projecte o estudi final realitzat (85% de la nota) i (2) la defensa del treball (15% de la nota). La defensa s'ha de fer de manera virtual i asíncrona a través del programa Present@.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud es pot consultar al tutor assignat o el pla docent del programa.

Els estudiants podran posar a disposició pública els seus TF a través del repositori obert de la Biblioteca de la UOC. Podeu veure exemples de TFM dels cursos anteriors al Repositori institucional O2

Un cop a l'any, els Estudis d'Arts i Humanitats organitzen una jornada presencial, oberta a tothom, per a presentar una selecció dels millors TF de l'any acadèmic finalitzat.

Recursos per l'aprenentatge

Els estudiants del màster tenen a la seva disposició els recursos d'aprenentatge necessaris per a aconseguir cadascuna de les competències definides en el programa del màster. Aquest material inclou una tipologia àmplia de suports i recursos: materials creats específicament per al màster, articles, articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas i vídeos. El format del material és, a cada moment, el més adequat per a aconseguir els objectius i les competències establertes.

Cada assignatura disposa de recursos d'aprenentatge actualitzats i d'aportacions dels principals autors de cada àmbit de coneixement.

El màster mostra tres nivells d'aprofundiment. En primer lloc, els materials obligatoris per a superar les assignatures, accessibles des de l'espai de l'aula. En segon lloc, els materials complementaris accessibles des de l'espai de l'aula i que permeten a l'alumne aprofundir en alguns aspectes dels continguts docents. I en tercer lloc, tots els recursos disponibles a través de la Biblioteca Virtual de la UOC.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació