Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Objectius
 • Proporcionar un coneixement avançat i multidisciplinari de les humanitats, l'art, la literatura, la cultura i la societat contemporanis.
 • Adquirir una comprensió global de l'evolució de la cultura contemporània, identificant els diferents corrents de pensament i les diferents perspectives filosòfiques.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat crítica, analítica i reflexiva.
 • Adquirir la capacitat de descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat i el paper de la cultura contemporània.
 • Obtenir la capacitat d'analitzar críticament les obres d'art i la literatura contemporànies.
 • Obtenir i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, així com la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Desenvolupar la capacitat de redacció de textos, documents i informes per a la vida acadèmica i professional.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
Perfils

El màster universitari d'Humanitats satisfà un ampli univers de perfils necessaris en l'actual context acadèmic, social, econòmic i polític:

 • Llicenciats, diplomats i graduats en les disciplines de les ciències humanes i socials que vulguin aprofundir en la seva formació i adquirir competències i habilitats que els permetin un desenvolupament profund en el context de la recerca en l'esfera dels estudis humanístics.
 • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessitin, a causa de la seva activitat professional, millorar la comprensió del món contemporani i de la seva complexitat, així com l'adquisició de les eines analítiques per al seu desenvolupament.
 • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant les noves realitats socials, polítiques i culturals.
 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'educació i l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, turístic o de l'oci.
 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, internet, publicitat, etc.).
 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals.
 • Professionals i tècnics de qualsevol sector econòmic que vulguin millorar, fins i tot com a especialització, els seus coneixements humanístics, sense una orientació professional precisa i amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.
 • Estudiants que vulguin orientar-se cap a una formació en la recerca en el camp de les humanitats que sigui de naturalesa transversal.
Competències

 

Competències transversals

 • Capacitat per a dissenyar i planificar el treball acadèmic de manera autònoma i en els terminis previstos fent servir les metodologies i tècniques adequades, així com per a presentar els resultats amb originalitat, coherència i claredat.
 • Capacitat per a formular preguntes adequades a l'objecte d'estudi a partir del coneixement dels debats i de les problemàtiques rellevants i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes.
 • Capacitat per a analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i, sovint, ambigua, sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.
 • Capacitat per a l'expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Capacitat per a actuar de manera honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els valors propis, respectant la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat de la feina dels altres.
 • Capacitat per a buscar, seleccionar i processar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.

Competències específiques

 • Capacitat per a identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals i les anàlisis històriques que intenten explicar l'evolució de la cultura contemporània.
 • Capacitat per a integrar els diversos models teòrics i conceptuals provinents de les diverses branques de les ciències humanes i socials.
 • Capacitat per a valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques, així com les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes a partir del coneixement dels debats i les problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.
 • Capacitat per a descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat.
 • Capacitat per a descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània.
 • Capacitat per a analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès)
A qui va dirigit?

El perfil de formació del màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies respon a diversos interessos acadèmics. D'una banda, permet als estudiants que hagin obtingut el títol del grau d'Humanitats i el grau de Llengua i Literatura Catalanes obtenir una formació especialitzada. Així, es facilita la continuïtat a les persones graduades interessades a aprofundir en l'àmbit dels estudis d'arts i humanitats i a totes les que hagin cursat itineraris de formació humanística, així com altres estudis de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.

També és una proposta formativa que permetrà als llicenciats i diplomats de LRU –o plans d'estudis universitaris anteriors– aprofundir en els seus estudis en l'àmbit humanístic atesa la desaparició dels antics estudis de segon cicle (especialment, de l'antiga llicenciatura d'Humanitats).

Els estudis avançats en el camp de les humanitats també poden satisfer un univers ampli de perfils i necessitats formatives necessàries en el nostre context acadèmic, social, econòmic i polític actual entre diplomats i llicenciats provinents d'altres àmbits de coneixements.

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Testimonial del programa

Sessió informativa

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.