Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Història del Món Contemporani

Per obtenir el títol de Màster Universitari d'Història del Món Contemporani l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS.

Aquests 60 crèdits ECTS es distribueixen entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball que l'estudiant hagi dedicat a cursar i acreditar aquestes matèries.

Totes les assignatures tenen un professor coordinador o responsable que garanteix la coherència i la qualitat de la docència.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 30
Optatives 20
Treball final de màster 10
Total 60

Assignatures

Semestre 1 Crèdits
Historiografia: les veus de la història 5
Escriure els passats 5
Institucions i polítiques de la història 5
Història econòmica: les revolucions productives 5
Desigualtat(s) 5
Història política: la promesa moderna 5
La pau i la guerra eternes 5
Iniciació a la investigació 5
Treball final de màster 10
Semetre 2 Crèdits
L'economia en un món global 5
Entre imperis 5
L'era de l'antropocè 5
Ciència, tecnologia i societat 5
Història de la cultura: ruptures i continuïtats 5
Història social: geografia de la humanitat 5
Iniciació a la investagió 5
Treball final de màster 10
Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari d'Història del Món Contemporani el treball final té 10 crèdits ECTS.

L'assignatura Treball final de màster consisteix a elaborar un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del programa. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el màster i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster universitari d'Història del Món Contemporani s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits de coneixement establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol centrar el seu treball final de grau o de màster. Per matricular-se de Treball final de màster, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es du a terme amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, el qual fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant pugui culminar aquesta tasca amb èxit. El director del treball final és l'encarregat de fer el seguiment del projecte, d'orientar l'estudiant i d'assessorar-lo en cadascun d'aquests aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball. L'exposició es fa de manera virtual davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.
La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) seguiment i elaboració del treball, (2) memòria, producte, projecte o estudi final fet i (3) defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual i síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.