Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Història Contemporània i Món Actual (interuniversitari: UB, UOC)

Objectius
 • Adquirir coneixements avançats per a l'estudi de les bases de la història contemporània, la metodologia, l'evolució de les diferents teories d'anàlisi històrica i els processos històrics més rellevants.
 • Analitzar des d'una perspectiva global i crítica els principals problemes i línies de debat obertes en el camp d'estudi de la història contemporània.
 • Adquirir coneixements avançats dels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la humanitat, amb una perspectiva diacrònica, des del segle XIX fins a l'època actual.

 

Perfils

Aquest màster s'adreça a:

 • Llicenciats, graduats i/o professionals que vulguin aprofundir el coneixement de la història contemporània i les dinàmiques recents que ajuden a entendre la diversitat i la complexitat de les societats actuals.
 • Persones que vulguin iniciar-se en la recerca històrica.

 

Competències

 

Competències específiques

 • Analitzar i interpretar fonts històriques de naturalesa diversa.
 • Comprendre i sintetitzar idees i argumentacions relatives al passat, a problemàtiques històriques o actuals.
 • Aplicar els coneixements, les tècniques i les metodologies específiques en els àmbits de l'aprenentatge, la divulgació i la recerca històrica.
 • Conèixer i respectar la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals.
 • Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics i els esdeveniments més recents.
 • Conèixer els principals camps de treball i les perspectives pròpies de la recerca en història contemporània.
 • Conèixer els diferents enfocaments metodològics i les tendències historiogràfiques relacionades amb la història contemporània.


Competències transversals

 • Capacitat per a integrar coneixements i formular proposicions a partir de la informació disponible, encara que sigui incompleta o limitada.
 • Capacitat per a resoldre problemes en entorns nous o multidisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi de l'estudiant.
 • Capacitat per a transmetre el coneixement adquirit davant un públic especialitzat o no, de manera clara, rigorosa i precisa.
 • Capacitat d'aprenentatge que permeti continuar la formació d'una manera autodirigida.
 • Capacitat per a elaborar en el futur tesis doctorals o recerques científiques de manera autònoma.


Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

Juntament amb:

logo-ub


Matrícula anticipada fins al 8% dte.

Fins al 15 de desembre en graus i màsters universitaris

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE