Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

Per a obtenir aquesta titulació de màster interuniversitari en Gestió cultural, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS mitjançant la realització de proves d'avaluació continuada. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol universitari oficial, d'acord amb el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i l'acreditació d'aquestes matèries. 

El màster universitari de Gestió cultural ofereix un mòdul bàsic de formació obligatòria de 20 crèdits, un mòdul optatiu de 60 crèdits ECTS (dels quals 30 crèdits ECTS els tria l'alumne) i un Treball final de màster obligatori de 10 crèdits ECTS.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 20
Optatives 30
Treball final de màster 10
Total 60

Assignatures

Assignatures Crèdits
Total 60
Semestre 1 15

Obligatòria 1

Obligatòria 2

Optativa 1

5

5

5

Semestre 2 15

Obligatòria 3

Obligatòria 4

Optativa 2

5

5

5

Semestre 3 15

Optativa 3

Optativa 4 

Optativa 5

5

5

5

Semestre 4 15

Optativa 6

Treball final de màster

5

10

 

Tenint en compte el caràcter general de la formació, d'acord amb el perfil professional del sector cultural es considera convenient oferir als alumnes la possibilitat de triar entre dos itineraris d'optativitat:

Direcció i producció en gestió cultural Crèdits

Intervenció i acció en gestió cultural

Producció i direcció per a la gestió cultural

Pràctiques

5

5

5

Aquest perfil pretén sobretot donar resposta als estudiants que no disposen d'experiència en el sector i volen aprofundir en els aspectes més operatius de la funció professional.

 

Anàlisi, estudis aplicats i consultoria Crèdits

Els agents culturals com a actors socials

Metodologies per a la recerca en gestió cultural

Disseny de projectes d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria

5

5

5

Aquest perfil respon a l'orientació dels alumnes que, amb experiència professional, vulguin aprofundir en els estudis aplicats i en les funcions de consultoria en aquest sector de l'activitat professional.

 

La tria d'una d'aquestes especialitats és la que orientarà la tipologia del Treball final de màster.

Durada

El màster es pot cursar en un o dos anys lectius. Com que els estudis es fan a distància, virtualment i amb una metodologia que permet que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat, per als estudiants que cursin el màster a temps parcial, es preveu una durada de dos anys (quatre semestres). No obstant això, es preveu que un estudiant amb dedicació a temps complet pugui fer tot el pla d'estudis en un any.

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el MU de Gestió Cultural UOC-UdG el treball final té 10 crèdits ECTS. El treball final de MU de Gestió Cultural UOC-UdG consisteix en la realització d'un treball  individual de síntesi dels coneixements adquirits durant el màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa (ha de tenir superats un mínim de 30 crèdits) i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb la defensa sincrònica de la feina davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres. El treball ha estat prèviament gravat en una presentació audiovisual.

La qualificació del treball final consta de tres parts:

1) el seguiment i l'elaboració del treball,
2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i
3) la defensa del treball (es farà de manera sincrònica).

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent,  i al tutor del programa.

Podeu veure exemples de TFMs dels cursos anteriors al Repositori institucional O2

 

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
 
Tipologia de l'assignatura  Optativa
Durada

 5 crèdits ECTS, que equivalen a 125 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/s

 Presencial o  virtual.

Requisits 

 Haver superat 30 ECTS del Máster.

Acompanyament

 
Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa  d'un seguiment docent personalitzat, amb  un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor responsable que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Com les altres assignatures, l'assignatura de Pràctiques disposa d'un aula acadèmica amb un professor responsable i un professor col.laborador.

L'estudiant també té a la seva disposició el Servei de pràctiques de la UOC que s'encarrega dels temes de gestió relacionats amb el conveni i tots els tràmits que comporten les pràctiques; i el tutor del programa que li  pot orientar, guiar i assessorar durant el desenvolupament de les pràctiques.

Empreses col·laboradores

 
La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques (Campus UOC/ Tràmits/ Pràctiques curriculars/ Sol.licitud pràctiques màster Gestió cultural). El llistat d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que  us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.  A més, la UOC també us ofereix la possibilitat que proposeu fer les pràctiques a l'empresa o institució que us interessi.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits /Pràctiques en empresa/ Pràctiques curriculars/ Sol·licitud de les pràctiques del màster de Gestió Cultural

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

 

Recursos per a l'aprenentatge

Els estudiants del màster tenen a la seva disposició el material didàctic per a assolir cadascuna de les competències. Aquest material inclou una àmplia tipologia de suports i recursos: materials creats específicament per al màster per destacats autors de cada àmbit de coneixement, articles, articles de revistes acadèmiques, llibres, bases de dades, estudis de cas, vídeos, etc. És important destacar, també, la utilització d'activitats formatives i avaluatives innovadores (ús de wikis, estudis de cas, presentacions, discussions, jocs de simulació...), és a dir, un material i una metodologia docent innovadors i flexibles, capaços d'adaptar-se a les necessitats i els coneixements previs dels estudiants, per tal que puguin assolir els objectius i les competències que s'han establert per a exercir correctament la professió.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.