Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Fiscalitat

El màster universitari de Fiscalitat consta d'un mòdul comú i dos itineraris específics a escollir-ne un. D'una banda, l'itinerari d'Assessoria fiscal personal i empresarial s'adreça als qui exerceixen o exerciran l'activitat professional en l'assessoria fiscal, tant a empreses com a particulars. D'altra banda, l'itinerari d' Administracions públiques i fiscalitat és pensat per als qui preparen oposicions per a accedir a una administració pública o promocionar-s'hi, de manera que puguin compaginar la preparació de les oposicions amb l'obtenció d'un títol oficial especialitzat en l'àmbit de la fiscalitat.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 42
Optatives 8
Pràctiques 4
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

Mòduls Crèdits

Mòdul comú de Sistema tributari

30

6

5

4

6

5

4

 
Itinerari d'Assessoria fiscal personal i empresarial 30

Assignatures obligatories d'itinerari

 

4

4

4

4

6

Assignatures optatives

 

4

4

4

 
Itinerari d'Administracions públiques i fiscalitat 30

Assignatures obligatories d'itinerari

 

4

4

4

4

6

Assignatures optatives

4

4

4

 

Es preveu que un estudiant pugui dur a terme tot el pla d'estudis en un any, en cas que el cursi a temps complet, o en dos anys, si es dedica a temps parcial.

* Cal tenir en compte si l'assignatura s'ofereix en el semestre corresponent

Semestre 1 15 Crèdits
Impost sobre el valor afegit i impostos especials 6

Procediments de gestió i inspecció tributàries

5

Procediments de recaptació, revisió i sancionador

4
Semestre 2 15 Crèdits

Impost sobre la renda de les persones físiques

6

Impost de societats i comptabilitat

5

Imposició patrimonial

4
Semestre 3 16 Crèdits
Itinerari d'Assessoria fiscal personal i empresarial

Fiscalitat autonòmica i local*

4

Fiscalitat internacional i aduanera*

4

Fiscalitat a Internet*

4

Assignatura optativa

4
Itinerari d'Administracions públiques i fiscalitat

Activitat financera i despeses públiques*

4

Elements del tribut*

4

Assignatura optativa

4
Semestre 4 14 Crèdits
Itinerari d'Assessoria fiscal personal i empresarial

Assignatura obligatòria

4

Pràcticum d'assessoria fiscal

4

Treball final de màster d'assessoria fiscal

6
Itinerari d'Administracions públiques i fiscalitat

Ingressos públics*

4

Assignatura obligatòria

4

Pràcticum d'assessoria fiscal

4

Treball final de màster d'administracions públiques i fiscalitat

6

Es preveu que un estudiant pugui dur a terme tot el pla d'estudis en un any si el cursa a temps complet, o en dos anys si s'hi dedica a temps parcial.

*S'ha de tenir en compte si l'assignatura s'ofereix en el semestre corresponent

Complements de formació
No cal cursar complements formatius per a ser admès en el programa.
Treball Final de Màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el MU de Fiscalitat, el Treball Final té 6 crèdits ECTS i s'ofereix la possibilitat de dur-lo a terme en algun dels dos itineraris establerts.


Consisteix en la realització d'un estudi pràctic d'aplicació dels coneixements adquirits en altres assignatures del propi MU de Fiscalitat. És una assignatura que s¿ ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada també a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que es recomana cursar-lo en el darrer semestre.


Es tracta d'un treball individual que es realitza mitjançant la tutorització i l'acompanyament per part de d'un tutor o una tutora. En concret, aquesta figura de tutoria efectua el seguiment i assessorament en cadascun dels aspectes que componen el TFM: elecció del tema, conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.
 
El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiantat ha de fer una exposició del treball de manera virtual davant una Comissió d'avaluació, formada per tres membres.
La qualificació del treball final consta de cinc parts: proposta, redacció provisional, redacció definitiva, presentació i defensa pública.


Per a més informació sobre la docència, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus, un cop s'ha demanat l'accés al programa

 

 
Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Obligatòria
Durada 4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Virtual
Requisits

És recomanable cursar-la després d'haver superat totes les assignatures obligatòries

Acompanyament Aquestes pràctiques es desenvolupen en un entorn exclusivament virtual amb l'objectiu de posar l'estudiantat en situació d'exercir com a professional en un despatx d'assessoria fiscal o en un departament d'una administració tributària. L'estudiantat rep un seguiment per pard el personal docent format per professionals especialistes en fiscalitat.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

 

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

II Jornada d'orientació professional en fiscalitat

24 de novembre de 2016

El proper 24 de novembre a la seu de la UOC de Barcelona (Av. Tibidabo, 39-43, Sala Josep Laporte) es celebra la II Jornada d'orientació professional en fiscalitat sobre L'assessoria fiscal i l'organització dels despatxos. La jornada, organitzada pels Estudis de Dret i Ciència Política, comptarà amb les ponències de Lluís Basart Serrallonga, advocat tributarista d'Auren Advocats i professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC i Xavi Alquézar d'A3 Software_Esofitec (Walters Kluwer). L'assistència a la jornada és gratuïta. Tota la informació i la inscripció (amb places limitades) es pot realitzar a: inscripcions


Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.