Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis

Objectius

El màster online de Filosofia per als Reptes Contemporanis té per objectiu, com el seu nom indica, proporcionar les eines conceptuals i tècniques del pensament filosòfic crític, per a poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió dels reptes socials, ambientals i polítics del nostre món.

Perfils

El perfil dels estudiants als quals s'adreça aquest màster són professionals i persones procedents de diferents àmbits disciplinaris que, en les seves pràctiques diàries, s'enfronten a alguns dels reptes globals contemporanis o a les seves múltiples derivacions locals.

Aquest màster s'adreça a totes les persones graduades que volen adquirir les competències necessàries per a utilitzar el pensament filosòfic com a eina privilegiada per a abordar alguns dels reptes socials contemporanis, qüestionant els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les formulacions estàndard d'aquests problemes, i ampliar així els coneixements, els sabers i les competències que hagin adquirit en la seva formació anterior.

Competències

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades amb l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les seves conclusions -i els coneixements i les raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir las habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats a partir de la familiaritat amb l'estat actual dels debats i les problemàtiques rellevants en el si de la filosofia.
 • Fer judicis a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi (a) sobre la base de criteris comunicables, (b) tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), i (c) de manera autocorrectiva i autocrítica.
 • Actuar de manera honesta i ètica en el treball acadèmic i professional d'acord amb els codis deontològics vigents.

Competències transversals

 • Presentar els resultats de recerca mitjançant textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, correctes normativament i coherents formalment.

Competències específiques

 • Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals, que ens poden ajudar a comprendre els reptes globals de l'actualitat.
 • Qüestionar i valorar críticament la formulació dels problemes i els interrogants que se'ns plantegen, construint noves preguntes o definint punts de vista alternatius amb les eines i les aproximacions que ens ofereix la filosofia.
 • Analitzar críticament textos filosòfics extraient i discutint els seus arguments fonamentals i les seves aportacions originals, i aplicar-los a l'anàlisi dels fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana dels nous corrents ideològics, morals, polítics, econòmics, científics i tecnològics que actuen en el món contemporani.
 • Comprendre i posar en diàleg tradicions filosòfiques no-occidentals amb el pensament filosòfic occidental actual i amb l'anàlisi dels reptes globals d'avui dia.
 • Reconèixer i explicitar els supòsits ontològics i epistemològics implícits en els discursos i les pràctiques relatius als reptes contemporanis.
 • Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers (interdisciplinarietat).

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Els reptes contemporanis

Sessió informativa

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.