Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat

Càrrega lectiva
60 crèdits
Tipus de matèria Crèdits
Assignatures obligatòries 39
Assignatures optatives 15
Treball de fi de màster 6
Total 60

Assignatures

Durada

El màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat té una durada mínima estimada d'un any acadèmic distribuït en dos quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a fer-ho, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un/a tutor/a que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no siguin titulats en l'àrea de ciències socials, descrit en el perfil d'ingrés recomanat, es poden cursar fins a un màxim de 15 crèdits ECTS de complements formatius. La recomanació es fa amb una tutorització i una avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, abans de la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquest efecte són les següents:

Aquests complements formatius no són obligatoris per a accedir al màster.

 
Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat el treball final suposa 6 crèdits ECTS.

L'estudiant ha de desenvolupar i demostrar l'adquisició de competències adquirides en aquests estudis a partir d'un projecte professional o investigador aplicat als àmbits i contextos tractats en les diferents matèries.

Per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat 29 crèdits de formació obligatòria i estar en disposició de superar els 10 crèdits obligatoris restants en el mateix semestre acadèmic en el qual es cursi el treball de fi de màster.

El TFM és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge d'un/a director/a, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. Farà el seguiment del projecte i l'assessorarà en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

L'estudiant haurà de fer una exposició final del treball davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.

La qualificació tindrà en compte el seguiment i l'elaboració del treball; la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat i la defensa del que s'ha portat a terme.


+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa

Durada

5 crèdits ECTS, que equivalen a 125 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisits

Cal haver superat un mínim de 29 crèdits obligatoris.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor/a de centre de pràctiques i un professor/a que actua com a tutor acadèmic. La tasca d'aquests dos tutors és assegurar que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques es podrà consultar dins l'eina Xperience. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.