Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia

Per a obtenir la present titulació de màster universitari d'Ensenyament d'Idiomes mitjançant la Tecnologia, l'estudiant ha de superar els 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Assignatures obligatòries 30
Assignatures optatives 18
Pràctiques 6
Treball de final de màster 6
Total 60

Assignatures

Semestre 1 Crèdits
 • Introducció a l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes en línia
 • Tendències en l'aprenentatge de segones llengües mitjançant la tecnologia
 • Fonaments de l'adquisició de segones llengües mitjançant la tecnologia
 • Optativa 1
 • Optativa 2

6
6
6
6
6

Semestre 2 Crèdits
 • Estratègies de feedback en la comunicació per ordinador
 • Avaluació de competències en contextos d'aprenentatge en línia
 • Optativa 3
 • Pràctiques
 • Treball de fi de màster (TFM)

6
6
6
6
6

Semestre 1 Crèdits
 • Introducció a l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes en línia
 • Tendències en l'aprenentatge de segones llengües mitjançant la tecnologia

6
6

Semestre 2 Crèdits
 • Estratègies de feedback en la comunicació per ordinador
 • Avaluació de competències en contextos d'aprenentatge en línia
 • Optativa 1

6
6
6

Semestre 3 Crèdits
 • Fonaments de l'adquisició de segones llengües mitjançant la tecnologia
 • Optativa 2
 • Optativa 3

6
6
6

Semestre 4 Crèdits
 • Pràctiques
 • Treball de fi de màster (TFM)

6
6

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari d'Ensenyament d'Idiomes mitjançant la Tecnologia, el treball final consta de 6 crèdits ECTS.

El treball final de màster universitari consisteix en la realització d'un projecte, producte, memòria i/o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari d'Ensenyament d'Idiomes mitjançant la Tecnologia. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster universitari d'Ensenyament d'Idiomes mitjançant la Tecnologia el treball de fi de màster inclou una aplicació didàctica a un context d'ensenyament / aprenentatge. El projecte pot consistir en el disseny d'una unitat didàctica que impliqui la tecnologia o la creació de materials en línia per a una actuació pedagògica en un context d'ensenyament d'idiomes triat per l'estudiant. Si bé el context d'ensenyament / aprenentatge pot ser en línia o presencial, el projecte a realitzar ha de tractar sobre l'ús de les tecnologies. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau o màster universitari. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. La tutoria acadèmica de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director o directora del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director o directora del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició asincrònica del treball mitjançant una presentació audiovisual, posteriorment es porta a terme de manera sincrònica la defensa davant una comissió d'avaluació formada per tres persones, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts:

1) el seguiment i l'elaboració del treball,
2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i
3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera sincrònica.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la secretaria del campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura Obligatòria
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual.
Requisits

Haver superat 30 crèdits.

 

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

 

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres es pot trobar a l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment en què t'apuntis fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Tràmits / Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.