Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació és obligatori haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Grau o enginyeria tècnica d'accés a la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació en l'especialitat de Sistemes de Comunicació

  • Grau o enginyeria tècnica d'accés a la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació en l'especialitat de Telemàtica

  • Grau o enginyeria tècnica d'accés a la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació en l'especialitat de Sistemes Electrònics

  • Grau o enginyeria tècnica d'accés a la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació en l'especialitat de Sistemes Audiovisuals

  • Grau o enginyeria d'Informàtica, enginyeria tècnica d'Informàtica de Sistemes

També s'admeten altres titulacions de les branques d'enginyeria i arquitectura segons la valoració de la Comissió d'Admissió de la titulació.

No s'admeten titulats en programes corresponents a altres branques de coneixement diferents de l'enginyeria i l'arquitectura.

Per a accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

L'admissió al màster universitari està supeditada al nombre de crèdits de complements de formació necessaris per a assolir el perfil d'entrada: només s'admetrà els estudiants que hagin de cursar com a màxim 60 crèdits ECTS de complements de formació per assolir-lo.

Als graduats (EEES) de titulacions oficials espanyoles que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicacions no s'exigirà cap complement de formació.

En el cas d'altres titulacions de les branques d'enginyeria i arquitectura, els complements de formació pretenen garantir un perfil equivalent al d'un titulat en Enginyeria de Telecomunicacions. Aquests estudiants han de cursar fins a un màxim de 60 crèdits ECTS segons la titulació específica que hagin cursat prèviament.

En cas que s'hagi de cursar més de 60 crèdits ECTS de complements de formació, l'estudiant no serà admès al màster universitari.

 
Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 
Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Per cursar el màster a distància és recomanable haver cursat alguna de les titulacions de les àrees de les ciències humanes i socials.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada
Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada fins al 8% dte.

Fins al 15 de desembre en graus i màsters universitaris que comencen docència al febrer

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació