Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació

Càrrega lectiva

El Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació té una càrrega lectiva total de 72 crèdits ECTS.

En funció de la via d'accés, l'estudiant haurà de cursar fins a un màxim de 60 crèdits ECTS com a complements de formació. Per a més informació, pot consultar l'apartat de «Requisits d'accés i titulació».

Per a poder determinar quins complements de formació haurà de cursar, primer cal formalitzar l'accés al màster i contactar amb el tutor.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 60
Treball final de màster 12
(Complements de formació de 0 a 60 en funció de la via d'accés)
Total 72
Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin d'una enginyeria tècnica de Telecomunicació han de cursar fins a un màxim de 60 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que cal cursar es fa mitjançant una avaluació per part de la Comissió d'Admissió del programa de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

 • Antenes (6 crèdits ECTS)
 • Circuits electrònics (6 crèdits ECTS)
 • Codificació i modulacions avançades (6 crèdits ECTS)
 • Comunicacions mòbils (6 crèdits ECTS)
 • Electrònica de comunicacions (6 crèdits ECTS)
 • Electrònica digital (6 crèdits ECTS)
 • Gestió de projectes (6 crèdits ECTS)
 • Matemàtiques per a les telecomunicacions (6 crèdits ECTS
 • Senyals i sistemes I (6 crèdits ECTS)
 • Senyals i sistemes II (6 crèdits ECTS)
 • Sistemes de comunicació I (6 crèdits ECTS)
 • Telemàtica (6 crèdits ECTS)
 • Teoria de circuits (6 crèdits ECTS)
 • Xarxes de fibra òptica (6 crèdits ECTS)
 • Xarxes i serveis (6 crèdits ECTS)

 

 
Treball final de Màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de màster universitari consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat 60 ECTS.
 
En el Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en alguna de les diverses àrees temàtiques establertes. En el moment de la matrícula, l'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de màster. En algunes àrees el tema del treball és proposat per l'equip docent, mentre que en altres l'estudiant pot proposar un tema. Es recomana contactar amb el professor responsable de l'àrea abans de la matrícula per valorar si el tema proposat és viable. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.
 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició en vídeo del treball, incloent si s'escau una demostració del producte desenvolupat. Aquesta exposició es fa  davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de cinc parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria del treball, (3) el producte desenvolupat, (4) la presentació i exposició del treball i (5) la resposta a les preguntes de la comissió d'avaluació durant la defensa.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Recursos per a l'aprenentatge

El programa inclou pràctiques per a desenvolupar les assignatures aplicades, mitjançant laboratoris virtuals i entorns de simulació de programari, laboratori a casa i laboratoris remots.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació