Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació

Objectius
 • Proporcionar a l'estudiantat la formació científica, tecnològica i socioeconòmica per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en qualsevol àmbit.
 • Adquirir coneixements avançats de la legislació vigent en el sector de la telecomunicació, i desenvolupar la capacitat de seguir les actualitzacions i els canvis en la normativa.
 • Dotar l'estudiantat dels coneixements necessaris per a assessorar, dissenyar, administrar, instal·lar i mantenir productes, components, processos, instal·lacions, serveis i infraestructura de qualsevol entitat, empresa o administració.
 • Adquirir i consolidar la capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, i també de presa de decisions. Desenvolupar la capacitat per a analitzar problemes complexos en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives, i posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.
 • Adquirir la capacitat d'anàlisi de les tecnologies de telecomunicació i tendències del mercat per a trobar les respostes adequades a les necessitats i els recursos en un entorn concret.
 • Desenvolupar la capacitat per a transmetre conclusions de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.
 • Dotar l'estudiantat de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat per a adaptar-se a entorns nous i a TIC emergents actualitzant les competències professionals.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
Perfils

Aquest màster habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació (d'acord amb l'Ordre CIN/355/2009) i és la continuació natural per als enginyers tècnics de Telecomunicacions i per als estudiants dels graus que capaciten per a exercir aquesta professió. El màster s'adreça als perfils següents:

 • Enginyers tècnics de Telecomunicació en qualsevol de les seves especialitats (Sistemes de Telecomunicació, Telemàtica, Sistemes Electrònics i So i Imatge).
 • Graduades i graduats de l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura, especialment en els àmbits que habiliten per a la professió d'enginyer tècnic de Telecomunicacions.
 • Graduades i graduats en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes i Enginyeria Superior d'Informàtica.
 • Altres graduades i graduats de les àrees d'Enginyeria i Arquitectura.
Competències

L'estudiantat del màster d'Enginyeria de telecomunicació adquireix les competències indicades en l'Ordre CIN/355/2009, de 9 de febrer, en la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació.

A mode resum s'esmenten les competències generals que proporciona el Màster d'Enginyeria de telecomunicació de la UOC.

 

Competències específiques:

 • Capacitat per a projectar, calcular, dissenyar, implementar i gestionar xarxes, equips, processos, instal·lacions i sistemes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, d'acord amb la legislació vigent, i per a assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.
 • Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació, i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicacions.
 • Capacitat per a comprendre i saber aplicar el funcionament i l'organització d'internet, els models de components, el programari intermediari i els serveis.
 • Capacitat per a conèixer, avaluar, dissenyar i aplicar sistemes i subsistemes de comunicacions (maquinari i programari) per a aplicacions pròpies de les telecomunicacions, i per a aplicacions de control i seguretat.

 
Competències transversals:

 • Capacitat per a liderar, dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita, de coneixements i conclusions en l'àmbit acadèmic i professional, davant d'un públic especialitzat o no.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per a analitzar un problema i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a abordar-lo i aplicar una solució eficaç.
 • Capacitat per a adaptar-se a entorns futurs actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 
Competències pròpies de la UOC:

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El paper del 5G com a motor de la indústria i la societat

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.