Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria Informàtica

Tens algun dubte?

Consulta al director acadèmic

Visió de les assignatures del màster universitari d'Enginyeria Informàtica segons la tipologia o la distribució per semestres:

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 66
Treball final de màster 12
Total 78
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Complements de formació De 0 a 66

Assignatures

Planificació en 3 semestres (a temps complet)
Inici a tardor (setembre-gener) Crèdits

Semestre 1

Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació (SI/TI)

Enginyeria de la usabilitat

Sistemes de gestió de seguretat de la informació

Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils

Computació d'altes prestacions

6
 

6

6

6

6

Semestre 2

Gestió avançada de projectes TIC

Intel·ligència artificial avançada

Simulació

Plataformes de publicació i distribució

Tècniques avançades d'enginyeria del programari

Sistemes distribuïts a gran escala

6

6

6

6

6

6

Semestre 3

Treball final de màster

12

 

Inici a primavera (febrer-juny) Crèdits

Semestre 1

Gestió avançada de projectes TIC

Intel·ligència artificial avançada

Simulació

Plataformes de publicació i distribució

Tècniques avançades d'enginyeria del programari

6

6

6

6

6

Semestre 2

Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació (SI/TI)

Enginyeria de la usabilitat

Sistemes de gestió de seguretat de la informació

Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils

Computació d'altes prestacions

6
 

6

6

6

6

Semestre 3

Sistemes distribuïts a gran escala 6

Treball final de màster

12

 

 

Planificació en 5 semestres (a temps parcial)
Inici a tardor (setembre-gener) Crèdits

Semestre 1

Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació (SI/TI)

Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils

6
 

6

Semestre 2

Gestió avançada de projectes TIC

Intel·ligència artificial avançada

Simulació

6

6

6

Semestre 3

Sistemes de gestió de seguretat de la informació

Enginyeria de la usabilitat

Computació d'altes prestacions

6

6

6

Semestre 4

Plataformes de publicació i distribució

Tècniques avançades d'enginyeria del programari

Sistemes distribuïts a gran escala

6

6

6

Semestre 5

Treball final de màster

12

 

Inici a primavera (febrer-juny) Crèdits

Semestre 1

Gestió avançada de projectes TIC

Intel·ligència artificial avançada

Simulació

6

6

6

Semestre 2

Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació (SI/TI)

Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils

6
 

6

Semestre 3

Plataformes de publicació i distribució

Tècniques avançades d'enginyeria del programari

Sistemes distribuïts a gran escala

6

6

6

Semestre 4

Sistemes de gestió de seguretat de la informació

Enginyeria de la usabilitat

Computació d'altes prestacions

6

6

6

Semestre 5

Treball final de màster

12

 

Durada

El màster universitari d'Enginyeria Informàtica s'ha dissenyat per a què es pugui cursar en un any i mig (tres semestres, a temps complet) o dos anys i mig (cinc semestres, a temps parcial), però no hi ha una durada màxima per a acabar la titulació. Cada persona pot ajustar el ritme d'estudi a les seves possibilitats de dedicació i a la disponibilitat de temps que tingui.

La Universitat fomenta que cada semestre sigui l'estudiantat el que triï individualment el nombre d'assignatures de les quals es vol matricular. De fet, l'estudiantat rep un assessorament personalitzat del tutor o tutora per a poder crear una planificació adequada pel que fa a la matriculació de les assignatures que cursarà, segons les seves necessitats, els seus interessos, el temps disponible que té i els seus coneixements previs, amb l'objectiu de consolidar les competències que li assegurin una evolució adequada al llarg de la titulació.

Complements de formació

No han de cursar complements de formació els titulats en Enginyeria Informàtica o Enginyeria Tècnica d'Informàtica.

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, les persones que no provenen d'aquestes titulacions han de cursar fins a un màxim de 66 crèdits de complements formatius. El nombre de crèdits que cal cursar depèn de la titulació d'origen:

 • Titulats en l'àmbit de les telecomunicacions: han de cursar 30 crèdits ECTS si la titulació té continguts de telemàtica o 36 crèdits ECTS en qualsevol altre cas

 • Titulats en l'àmbit del multimèdia: 54 crèdits ECTS

 • Titulats en altres titulacions de la branca de coneixement d'enginyeria, arquitectura o ciències (en les àrees de matemàtiques, física o estadística): 66 crèdits ECTS

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

 • Enginyeria del programari (6 crèdits ECTS)

 • Sistemes distribuïts (6 crèdits ECTS)

 • Intel·ligència artificial (6 crèdits ECTS)

 • Interacció persona-ordinador (6 crèdits ECTS)

 • Administració de xarxes i sistemes operatius (6 crèdits ECTS)

 • Xarxes i aplicacions d'internet (6 crèdits ECTS)

 • Estadística (6 crèdits ECTS)

 • Estructura de computadors (6 crèdits ECTS)

 • Sistemes operatius (6 crèdits ECTS)

 • Disseny i programació orientada a objectes (6 crèdits ECTS)

 • Gestió de projectes (6 crèdits ECTS)

 • Disseny de bases de dades (6 crèdits ECTS)

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Màster universitari d'Enginyeria Informàtica el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de màster universitari consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Màster universitari d'Enginyeria Informàtica. És una assignatura que cal cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat 48 crèdits ECTS.
 
En el Màster universitari d'Enginyeria Informàtica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en alguna de les diverses àrees temàtiques establertes. En el moment de la matrícula, l'estudiantat haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de màster. En algunes àrees el tema del treball és proposat per l'equip docent, mentre que en altres la o el estudiant pot proposar un tema. Es recomana contactar amb el professorat responsable de l'àrea abans de la matrícula per valorar si el tema proposat és viable. El tutor/a acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge de la tutora o tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que la o el estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor/a del treball final és l'encarregat d'orientar la o el estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.
 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiantat ha de fer una exposició en vídeo del treball, incloent si s'escau una demostració del producte desenvolupat. Aquesta exposició es fa  davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de cinc parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria del treball, (3) el producte desenvolupat, (4) la presentació i exposició del treball i (5) la resposta a les preguntes de la comissió d'avaluació durant la defensa.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Recursos d'aprenentatge

El màster universitari d'Enginyeria informàtica ha alliberat els seus materials didàctics.

En concret us remarquem els següents:

Professorat, estudiantat i qualsevol persona interessada poden consultar els materials de les assignatures d'aquest programa a través de l'espai OpenCourseWare de la Universitat.

Aquests materials es publiquen amb la llicència lliure GNU Free Documentation License (GFDL), que garanteix no només el seu accés sense restriccions, sinó també els drets de còpia, modificació, distribució i publicació de noves versions.

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

Sessió informativa del màster

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.