Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Enginyeria Informàtica

Objectius
 • Proporcionar a l'estudiantat la formació científica i tecnològica avançada necessària per a l'exercici professional de l'enginyeria informàtica en qualsevol àmbit.
 • Adquirir i consolidar la capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips i projectes en l'àmbit de la informàtica i les TIC.
 • Dotar l'estudiantat dels coneixements necessaris per realitzar totes les etapes del cicle de vida d'un producte o sistema informàtic, des de la seva concepció fins a la implantació i el manteniment.
 • Desenvolupar la capacitat de seleccionar i aplicar la metodologia i tecnologia més adequada en un context concret.
 • Obtenir la capacitat de desenvolupar solucions tecnològiques en àmbits innovadors com el desenvolupament d'aplicacions mòbils, informàtica en núvol o usabilitat de productes.
 • Adquirir la capacitat d'integrar diferents tecnologies, aplicacions i serveis informàtics amb una visió transversal.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat d'analitzar problemes complexos en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives i, posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre les seves conclusions de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.
 • Dotar l'estudiantat de les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
 • Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora i l'esperit emprenedor.
Perfils

El màster universitari d'Enginyeria informàtica s'adreça a professionals interessats/des a desenvolupar la seva carrera professional en el món de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquesta titulació complementa i amplia la formació del grau d'Enginyeria Informàtica, amb una atenció especial al treball en contextos amplis i multidisciplinaris. Les persones de perfil tècnic podran actualitzar els seus coneixements i estaran capacitades per ocupar càrrecs de responsabilitat dins d'organitzacions TIC.

A més, el màster universitari d'Enginyeria informàtica dona accés a programes oficials de doctorat. Això vol dir que aquest programa també s'adreça a persones interessades a fer una carrera de recerca en l'àmbit de la informàtica.

Competències

El màster d'Enginyeria informàtica de la UOC compleix amb les recomanacions del Consejo de Universidades sobre el disseny de títols oficials de màster en l'àmbit de l'enginyeria informàtica (Resolució del 8 de juny de 2009 de la Secretària General d'Universitats).

Les competències específiques es divideixen en:


Competències transversals

 1. Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 1. Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 1. Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 1. Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 1. Capacitat per a l'elaboració, la planificació estratègica, la direcció, la coordinació i la gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 1. Capacitat per a la direcció general, la direcció tècnica i la direcció de projectes d'investigació així com per al desenvolupament i la innovació en empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 1. Capacitat per a posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
 1. Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris sent capaços d'integrar aquests coneixements.
 1. Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer/a en informàtica.
 1. Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, la regulació i la normalització de la informàtica.
 1. Capacitat per a saber comunicar (per via oral i escrita) les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 1. Capacitat de desenvolupar habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

Competències específiques

 • Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria informàtica en contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la planificació estratègica, la direcció i la gestió tècnica i econòmica en els diferents àmbits de l'enginyeria informàtica respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals.
 • Capacitat per a dirigir i desenvolupar projectes d'investigació i per a innovar en empreses i centres tecnològics.
 • Capacitat per a dissenyar, implantar, gestionar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • Capacitat per a comprendre i saber aplicar el funcionament i l'organització d'internet, les tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari intermediari i els serveis.
 • Capacitat per a gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament de la informació i l'accés a aquesta en un sistema de processament local o distribuït.
 • Capacitat per a analitzar les necessitats d'informació en un entorn i dur a terme el procés de construcció d'un sistema d'informació.
 • Capacitat per a dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, així com aplicacions i sistemes basats en computació distribuïda.
 • Capacitat per a comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions, així com mètodes numèrics o computacionals, a problemes d'enginyeria.
 • Capacitat per a dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics.
 • Capacitat per a dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • Capacitat per a utilitzar i desenvolupar metodologies, tècniques i programes de computació gràfica.
 • Capacitat per a la creació, l'explotació i la distribució de continguts multimèdia i entorns virtuals.

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

Sessió informativa del màster

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.