Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Educació i TIC (eLearning)

Objectius

Els titulats en el màster universitari d'Educació i TIC (e-Learning) estaran capacitats per a comprendre, interpretar, analitzar i explicar l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit educatiu i formatiu. D'acord amb això, hauran d'adquirir competències de caràcter general que consistiran a poder demostrar el coneixement i la comprensió dels aspectes següents:

 • Els aspectes teòrics i l'evolució històrica de l'ús de la tecnologia en l'ensenyament obert i a distància, l'emergència de l'aprenentatge virtual i la influència de les TIC en la transformació de la docència presencial.
 • Les diferents aplicacions de les TIC amb relació a les diverses teories de l'aprenentatge.
 • Aspectes socials, culturals i legals de l'ús de les TIC en l'ensenyament i en les polítiques educatives que s'hi relacionen, que incorporen els principis d'igualtat entre homes i dones, els drets fonamentals de les persones i els valors democràtics d'una societat per a la pau.
 • L'impacte de l'aplicació de les TIC en les organitzacions, en particular en els processos de direcció, organització i administració.
 • Dimensions conceptuals i models pedagògics en l'aplicació i l'ús de les TIC en l'educació i la formació, tenint en compte la protecció de la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat a l'educació amb TIC per a les persones discapacitades.
 • Els elements tecnològics més rellevants en el disseny, l'ús i l'avaluació de plataformes per a la formació.
 • La transformació en els processos docents com a conseqüència de la introducció de les TIC en les organitzacions, en els programes i en les pràctiques educatives.
 • Els elements fonamentals per a planificar la pràctica docent en la qual s'introdueixin les TIC en algun dels processos formatius o en tots, i intervenir-hi i avaluar-la.
 • Els aspectes derivats de la gestió administrativa, econòmica i financera dels programes educatius intervinguts per l'ús de les TIC.
 • Els sistemes de suport als estudiants en els models formatius parcialment o totalment virtuals.

 

Competències

 

Especialitat de Recerca en e-learning

 • Coneixement del camp de recerca i dels àmbits en què es divideix.
 • Anàlisi significativa de les publicacions existents en un àmbit concret de recerca i qüestionament crític dels resultats obtinguts.
 • Identificació eficaç d'un problema i de les preguntes de recerca que s'hi han d'abordar.
 • Disseny d'un procés de recerca a partir d'un problema concret.
 • Recollida eficient i anàlisi significativa de dades.
 • Coneixement i domini de mètodes i tècniques de recerca, tant quantitatives com a qualitatives.
 • Difusió dels resultats d'investigació amb els mitjans més adequats.
 • Domini de la terminologia vinculada a l'educació i a les TIC (aprenentatge virtual) com a camp de recerca.
 • Destresa en l'ús i el maneig de noves eines per a la recerca i capacitat per a aplicar-les a problemes reals.
 • Ús efectiu de recursos en xarxa per a la recerca.
 • Visió de models mentals aplicats a internet que ajudin a predir, anticipar i manipular estructures i eines per a investigar en la xarxa.
 • Creació de xarxes remotes d'investigadors o participació en les ja existents.
 • Comportament ètic en tots els processos que formen part d'una recerca.

 

Especialitat de Direcció i gestió d'institucions educatives mitjançant l'ús de les TIC

 • Identificació dels principals factors que intervenen en la presa de decisions amb relació al desenvolupament de projectes educatius i formatius d'aprenentatge virtual.
 • Coneixement, identificació i aplicació de les diferents eines tecnològiques que es poden utilitzar per al disseny d'entorns i materials d'aprenentatge, sigui en contextos presencials, semipresencials o no presencials.
 • Justificació, identificació i aplicació dels factors vinculats als usos intensius de les TIC que transformen els processos docents, les programacions de contingut i les pràctiques formatives, i també la planificació docent, els processos d'aprenentatge, el treball col·laboratiu i els processos formatius d'ensenyament i aprenentatge, sigui en contextos presencials, semipresencials o no presencials.
 • Direcció de propostes formatives d'aprenentatge virtual tenint en compte els factors de l'entorn de l'organització i la gestió del canvi organitzacional.
 • Gestió i administració dels processos operatius vinculats a l'aprenentatge virtual.
 • Disseny, desenvolupament i avaluació de propostes formatives globals d'aprenentatge virtual.
 • Identificació i implementació de polítiques de qualitat d'aprenentatge virtual.
 • Disseny i gestió dels factors i els processos de màrqueting i comunicació vinculats a un projecte d'aprenentatge virtual.
 • Gestió de l'equip interdisciplinari del projecte, de l'equip docent i dels aspectes tecnològics, financers i pressupostaris vinculats a un projecte d'aprenentatge virtual.
 • Identificació d'indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives amb suport de les TIC.

 

Especialitat de Disseny tecnopedagògic o instruccional

 • Identificació dels principals factors que intervenen en la presa de decisions amb relació al desenvolupament de dissenys instruccionals.
 • Justificar i desenvolupar dissenys instruccionals i tecnològics relacionats amb els entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge, siguin programes, cursos o assignatures.
 • Conceptualització de materials educatius i formatius digitals hipermèdia.
 • Justificació i desenvolupament d'estratègies instruccionals, activitats formatives i intervencions docents avaluatives d'aprenentatge virtual.
 • Coordinació dels processos de disseny instruccional i tecnològic de sistemes formatius telemàtics de creació d'entorns formatius virtuals i d'elaboració de materials formatius hipermèdia.
 • Identificació d'indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i recursos educatius amb suport de les TIC.

 

Especialitat de Docència en línia

 • Disseny d'escenaris formatius i de docència basada en les TIC.
 • Planificació dels processos de formació amb les TIC.
 • Disseny d'activitats d'aprenentatge basat en materials hipermèdia.
 • Disseny d'activitats d'aprenentatge basat en activitats col·laboratives virtuals.
 • Justificació i disseny de l'avaluació de programes instruccionals.
 • Disseny d'estratègies de docència virtual.
 • Coneixement i optimització dels processos educatius i formatius amb TIC.
 • Coneixement, disseny i implementació d'estratègies d'orientació.
 • Coneixement, disseny i implementació d'estratègies de dinamització de comunitats virtuals.
 • Identificació d'indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i recursos educatius amb suport de les TIC.

 

A qui es dirigeix

Els principals perfils professionals als qui s'adreça aquest màster són:

 • Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de l'ús i l'aplicació de les TIC per a la direcció i la gestió de projectes educatius i formatius, el disseny tecnopedagògic de programes i cursos, i els processos docents.
 • Mestres i professorat en actiu que vulguin adquirir les competències que els permetran integrar la tecnologia al procés educatiu d'una manera global, innovadora i creativa, i que vulguin adquirir coneixements per a la utilització i l'aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents.
 • Professionals que vulguin adquirir capacitats i desenvolupar-se en els processos que intervenen en l'organització, en el disseny, en l'aplicació i en l'avaluació de projectes d'ensenyament i aprenentatge mitjançant les TIC per al sector educatiu, editorial i en empreses especialitzades en temes digitals.
 • Persones interessades a iniciar-se en la recerca en l'aprenentatge virtual (e-learning) per a desenvolupar posteriors estudis doctorals en aquest àmbit.

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.