Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 54
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

Durada

El màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca té una durada mínima estimada d'un any acadèmic distribuït en dos quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir les assignatures que volen cursar cada quadrimestre. Per a això, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a la disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Complements de formació

Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres àmbits de coneixement diferents als perfils d'ingrés recomanats (Disseny, Belles Arts, Multimèdia, Comunicació, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Disseny Industrial i Arquitectura, o titulacions equivalents o afins) i no disposin d'experiència professional vinculada (vegeu apartat de Criteris d'admissió) podran ser admesos al màster ¿prèvia valoració per part de la comissió d'admissió¿, i hauran de cursar un màxim d'onze crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran entre les assignatures següents :

En el cas d'aquells estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat i no disposin d'experiència professional en l'àmbit, però acreditin, mitjançant formació de postgrau de l'àmbit del màster, coneixements bàsics en disseny, la comissió d'admissió valorarà la necessitat de cursar o no complements de formació.
La identificació dels complements formatius serà a càrrec de la comissió d'admissió i es desenvoluparà de manera personalitzada durant el període d'incorporació, previ a la primera matrícula. No serà obligatòria la realització d'aquests complements per a accedir al màster, però sí que caldrà que es facin durant el primer o segon semestre del programa per als estudiants que el cursin a temps parcial (en més d'un any) i durant el primer semestre per als estudiants que el cursin a temps complet (un any).

Treball final del màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En l'MU de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de l'MU consisteix en l'elaboració d'un projecte, producte, memòria o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en les assignatures de l'MU de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que, per a matricular-se d'aquesta assignatura, cal haver superat un mínim de 29 crèdits de formació obligatòria i estar en disposició de superar els 25 restants de la formació obligatòria en el semestre acadèmic en què es cursi el TFM determinat de crèdits del programa.

L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en què vol fer el seu treball de final d'MU i el treball final podrà ser tant un projecte de caràcter professionalitzador com orientat a la investigació. 

Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en què l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant una comissió d'avaluació formada per tres membres que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) seguiment i elaboració del treball, (2) memòria, producte, projecte o estudi final realitzat, i (3) defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el Pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals
 

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sesión informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.