Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Direcció Logística

Objectius

Els objectius del màster de Direcció Logística són els següents:

 • Formar experts capaços de prendre decisions en l'àmbit de la logística i la gestió de la cadena de subministrament (supply chain management) en un context en què els processos logístics tenen una importància estratègica clau per a les empreses que operen en una economia cada vegada més globalitzada i digitalitzada.
 • Dotar l'estudiant dels coneixements i les eines necessàries per a desenvolupar activitats logístiques a les grans àrees de la supply chain: compra i avituallament de provisions, producció, distribució, emmagatzematge i transport, per àrea i de manera global.
 • Preparar futurs professionals que desenvolupin un nivell avançat de coneixement de com s'estan redefinint les cadenes de subministrament de les empreses a causa del creixement del comerç electrònic, dels avenços tecnològics en l'àmbit logístic i de l'augment de la implicació dels operadors logístics.
 • Formar futurs investigadors en el camp de la logística que poden emprendre posteriorment estudis de doctorat.
Perfils

Aquest màster universitari de Direcció Logística s'adreça a tres perfils diferents:

 1. Titulats superiors amb interès per especialitzar-se en l'àmbit de la logística:
  1. Opció de continuïtat per a estudiants de grau que es vulguin especialitzar en alguna de les àrees funcionals de l'empresa.
  2. Opció de continuïtat per a titulats d'àmbits tècnics que es vulguin especialitzar en gestió i direcció en un sector com ara el de la logística en què queden altament vinculades les competències tecnològiques amb els coneixements del món de l'empresa.
 2. Estudiants orientats a l'especialització acadèmica i de recerca en logística.
 3. Professionals en actiu que es formen al llarg de la vida per a aprofundir en el coneixement i el domini de diferents eines que els permetin una millora contínua.
Competències

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o en l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar les conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.


Competències generals

 • Analitzar i resoldre problemes de l'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de l'organització i a l'assoliment de resultats eficients.


Competències transversals

 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.
 • Liderar i dirigir equips de treball o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.


Competències específiques

 • Desenvolupar una visió concreta i en conjunt de les diferents àrees implicades en la funció logística de qualsevol organització que permeti prendre decisions a nivell estratègic, tàctic i operatiu.
 • Comprendre el valor de gestionar la cadena de subministrament de manera global i col·laborativa per a idear objectius de millora en qualitat, cost, servei i sostenibilitat.
 • Identificar i desenvolupar les relacions entre els diferents actors de la cadena de subministrament per a l'assoliment d'objectius propis i conjunts, establint relacions positives de col·laboració.
 • Definir una visió estratègica de la logística basada en les principals tendències del sector i establir criteris per a la seva aplicació en els processos operatius d'una organització.
 • Conèixer i ser capaç d'escollir els actius, els recursos i la tecnologia més adequats que serveixin de suport per al flux dels materials i de la informació en l'organització.
 • Dissenyar i implementar tasques de recerca i anàlisi de dades, utilitzant tècniques innovadores i aplicables a l'àmbit de la logística.

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.